Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 
 | 
Grupa JSW

Firma
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
FirmaAkcje pracownicze
{$lib.pdffile.title}Do druku

Akcje pracownicze

Rozpoczęcie procesu wykupu akcji od osób uprawnionych

Zarząd Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. (dalej: Spółka), informuje, iż w dniu 16 grudnia 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabywania akcji od osób uprawnionych, na warunkach określonych w Porozumieniu z dnia 17 kwietnia 2014 r., które zostało zawarte pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A., a organizacjami związkowymi działającymi przy Spółce.

W związku z powyższym Zarząd Spółki skierował do osób uprawnionych drogą pocztową ofertę nabycia akcji. Celem skorzystania z oferty (tj. celem sprzedaży akcji Spółce), należy do dnia 31 stycznia 2015 r. złożyć w Spółce pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty.

Wzór oświadczenia o przyjęciu oferty został dołączony do ofert.

 Szczegółowe informacje dotyczące procesu wykupu akcji można uzyskać pod numerami telefonów:

74 8880617, 74 8880618, 74 8880680, 74 8880614, 74 8880600

 1. Do kogo Spółka skierowała ofertę nabycia akcji?

  Oferta nabycia akcji przez Spółkę (zgodnie z treścią § 2 Porozumienia) została skierowana do akcjonariuszy - osób, które jako uprawnieni pracownicy (pracownik Spółki, były pracownik, emeryt, rencista) nabyły od Skarbu Państwa akcje Spółki, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.
 1. Nabyłem akcje Spółki od Skarbu Państwa, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji, nie pracuję obecnie w Spółce, nie przeszedłem na rentę/emeryturę ze Spółki, czy oferta nabycia akcji zostanie skierowana także do mnie?

  Tak. Skierowanie oferty do określonej osoby nie było uzależnione od tego, czy jest ona obecnie pracownikiem Spółki, czy też przeszła na rentę/emeryturę ze Spółki. Istotne było czy figuruje na liście uprawnionych pracowników i zawarła umowę nabycia akcji od Skarbu Państwa.

  Oferta wykupu akcji przez Spółkę została skierowana do wszystkich osób (będących akcjonariuszami Spółki), które figurują na liście uprawnionych pracowników do nieodpłatnego nabycia akcji Spółki i są stroną umowy nabycia akcji Spółki od Skarbu Państwa (na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji).
 1. Czy oferta nabycia akcji została skierowana także do spadkobierców?

  Nie. Zgodnie z zapisami Porozumienia oferta nabycia akcji została skierowana jedynie do osób uprawnionych, które nabyły nieodpłatnie akcje Spółki od Ministra Skarbu Państwa. Oferta nie została skierowana do spadkobierców uprawnionych pracowników.
 1. W jaki sposób zostały skierowane oferty do osób uprawnionych?

  Do wszystkich osób, od których zgodnie z zapisami Porozumienia, Spółka jest uprawniona do nabycia akcji, zostały przesłane drogą pocztową pisemne oferty z podaniem możliwych wariantów zbycia akcji Spółce. W skierowanym piśmie zostały podane szczegółowe informacje o tym, w jaki sposób należy powiadomić Spółkę o przyjęciu oferty i wyborze określonego wariantu oraz w jakim terminie należy złożyć oświadczenie o przyjęciu oferty.
 1. Wydaje mi się, że jestem osobą uprawnioną w rozumieniu Porozumienia, a zatem oferta Spółki nabycia akcji powinna zostać skierowana także do mnie, nie dostałem jednak drogą pocztową pisemnej oferty nabycia akcji od Spółki. Co powinienem zrobić?

  Jeżeli uważasz, że zgodnie z Porozumieniem, Spółka powinna skierować do Ciebie ofertę nabycia akcji, a nie otrzymałeś drogą pocztową od Spółki pisma w tym przedmiocie, powinieneś niezwłocznie skontaktować się ze Spółką, celem wyjaśnienia sytuacji. Możliwe, że Spółka nie posiada Twojego obecnego adresu i oferta została wysłana pod nieaktualny adres.

  Brak otrzymania oferty można wyjaśnić poprzez osobiste zgłoszenie się do siedziby Spółki albo dzwoniąc do Spółki pod numery telefonów 74 8880680, 74 8880618, 74 8880617, 74 8880614, 74 8880600.

  Pamiętaj, by brak otrzymania pisemnej oferty wyjaśnić jak najszybciej, gdyż oświadczenia o przyjęciu oferty mogą być złożone wyłącznie do dnia 31 stycznia 2015 r.
 1. Chcę skorzystać z otrzymanej od Spółki oferty (tj. chcę sprzedać akcje Spółce), w jaki sposób to zrobić?

  Celem przyjęcia oferty należy wypisać dołączony do oferty wzór oświadczenia o przyjęciu oferty, tj. wpisać w wyznaczonych miejscach: miejscowość, datę, wskazać wariant wyboru (zaznaczyć krzyżykiem właściwy kwadrat), podać swoje dane teleadresowe oraz się podpisać czytelnie imieniem i nazwiskiem.

  Wypisany wzór oświadczenia o przyjęciu oferty należy złożyć w Spółce najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r.

  Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu oferty zostanie zachowany jeżeli pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty zostanie najpóźniej w dniu 31 stycznia 2015 r.:
  - złożone osobiście w Spółce;
  lub
  - nadane w urzędzie pocztowym (rozstrzygające znaczenie będzie miała data stempla pocztowego).
 1. Co się stanie jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty zostanie złożone po dniu 31 stycznia 2015 r.

  Jeżeli oświadczenie o przyjęciu oferty zostanie złożone osobiście w Spółce po dniu 31 stycznia 2015 r. albo nadane w urzędzie pocztowym po dniu 31 stycznia 2015 r., to będzie ono bezskuteczne – Spółka nie kupi od Ciebie akcji, nawet jeżeli jesteś osobą uprawnioną, zgodnie z zapisami Porozumienia.

  Dlatego tak ważnym jest by zachować termin 31 stycznia 2015 r. do przyjęcia oferty. Pamiętaj także, by niezwłocznie kontaktować się ze Spółką, jeśli jesteś osobą uprawnioną zgodnie z zapisami Porozumienia, a nie otrzymałeś oferty nabycia akcji. Wszelkie zaniechania w tym zakresie będą skutkować brakiem możliwości sprzedaży akcji Spółce.
 1. Spółka skierowała do mnie ofertę nabycia 40 akcji, jaką kwotę otrzymam jeśli sprzedam akcje Spółce i w jakim terminie ta kwota zostanie mi wypłacona, w zależności od wybranego wariantu sprzedaży?

  a)  Wariant pierwszy: zakup akcji przez Spółkę po cenie 863,67 złotych (słownie: osiemset sześćdziesiąt trzy 67/100 złotych) za 1 (jeden) akcję i płatność w okresie 5 (pięciu) lat                             w równych rocznych ratach.

  Kwota otrzymana z tytułu sprzedaży
  : 40 (akcji) x 863,67 złotych = 34 546,80 złotych.

  Kwota jednej raty
  : 34 546,80 złotych / 5 = 6 909,36 złotych.

  Płatności poszczególnych rat: - 1 i 2 rata – do końca czerwca 2015 r., łączna wysokość rat: 13 818,72 złotych;
  - 3 rata – do końca czerwca 2016 r., wysokość raty: 6 909,36 złotych;
  - 4 rata – do końca czerwca 2017 r., wysokość raty: 6 909,36 złotych;
  - 5 rata – do końca czerwca 2018 r., wysokość raty: 6 909,36 złotych.
  b) Wariant drugi: zakup akcji przez Spółkę po cenie 700,00 złotych (słownie: siedemset złotych 00/100) za 1 (jeden) akcję i płatność w okresie 3 (trzech) lat w równych rocznych ratach.

  Kwota otrzymana z tytułu sprzedaży
  : 40 (akcji) x 700,00 złotych = 28 000,00 złotych.

  Kwota jednej raty
  : 28 000,00 złotych / 3 = 9 333,33 złotych.

  Płatności poszczególnych rat:
  - 1 i 2 rata – do końca czerwca 2015 r., łączna wysokość rat: 18 666,67 złotych;
  - 3 rata – do końca czerwca 2016 r., wysokość raty: 9 333,33 złote.
 1. Spółka skierowała do mnie ofertę nabycia akcji, złożyłem w terminie oświadczenie o przyjęciu oferty. Czy na pewno Spółka kupi ode mnie akcje?

  Na chwilę obecną nie przewiduje się wystąpienia zdarzeń, które mogą spowodować, że zaistnieje konieczność odwołania oferty, czy też jej zmiany przez Spółkę.

  Wskazuje się jednak, iż zgodnie z zapisami Porozumienia nabycie akcji przez Spółkę następuje celem ich dobrowolnego umorzenia. Umorzenie akcji jest związane z koniecznością obniżenia kapitału zakładowego Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki jest procesem wymagającym podjęcia licznych czynności i wymaga rejestracji w sądzie rejestrowym. Dopiero po rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki będzie możliwym stwierdzenie, że nastąpił skuteczny wykup akcji. Od zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego jest uzależnione uruchomienie wypłaty ceny zbycia akcji.

  Spółka deklaruje ze swojej strony podjęcie wszelkich czynności, by proces wykupu akcji od osób uprawnionych zgodnie z zapisami Porozumienia przebiegł sprawnie i by nie wystąpiły zdarzenia, które spowodują konieczność odwołania ofert nabycia akcji, czy też ich zmian. Nie można jednak wykluczyć takiej sytuacji.
 1. W jaki sposób zostanę poinformowany o terminie zawarcia umowy zbycia akcji?

  Osoby uprawnione, które prawidłowo złożą oświadczenia o przyjęciu oferty zostaną powiadomione telefonicznie o terminie zawarcia umowy. Dlatego bardzo ważnym jest, by w oświadczeniu o przyjęciu oferty zostały podane poprawne i aktualne dane teleadresowe.
 1. W jakim terminie przewiduje się podpisywanie umów zbycia akcji Spółce z osobami uprawnionymi, które złożą oświadczenie o przyjęciu oferty?

  Planuje się, że podpisywanie umów zbycia akcji Spółce z osobami uprawnionymi, które złożą oświadczenie o przyjęciu oferty będzie miało miejsce w lutym i marcu 2015 r.
 1. Nie będę mógł stawić się na podpisanie umowy zbycia akcji Spółce, co powinienem zrobić?

  Osoba uprawniona może ustanowić pełnomocnika, który w jej imieniu zawrze umowę zbycia akcji. W tym celu osoba uprawniona musi określonej osobie udzielić na piśmie stosownego pełnomocnictwa. Wzór pełnomocnictwa jest zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

  Pełnomocnik celem zawarcia umowy oprócz pisemnego pełnomocnictwa, przy podpisywaniu umowy, będzie musiał okazać do wglądu swój dokument tożsamości (wskazany w treści pełnomocnictwa) oraz kserokopię dokumentu tożsamości (wskazanego w treści pełnomocnictwa), osoby uprawnionej, która udzieliła mu pełnomocnictwa. Okazanie przedmiotowych dokumentów (ich kserokopii) jest niezbędne do prawidłowej identyfikacji osoby uprawnionej i jej pełnomocnika.