Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 
 | 
Grupa JSW

Firma
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
FirmaAkcje pracownicze
{$lib.pdffile.title}Do druku

Akcje pracownicze

Zarząd Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A.

informuje, iż

od dnia 16 lutego 2015 r. rozpocznie się proces zawierania umów nabycia akcji od osób uprawnionych, na warunkach określonych w Porozumieniu z dnia 17 kwietnia 2014 r., które zostało zawarte pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A., a organizacjami związkowymi działającymi przy Spółce.

Upoważnieni pracownicy Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. („Spółka”) będą kontaktować się telefonicznie z osobami uprawnionymi (które złożyły oświadczenie o przyjęciu oferty nabycia akcji przez Spółkę), celem uzgodnienia terminu podpisania umowy.

Do zawarcia umowy koniecznym będzie posiadanie następujących dokumentów i danych:

1) w przypadku, gdy celem zawarcia umowy zgłosi się OSOBIŚCIE OSOBA UPRAWNIONA:

a) ważny dowód osobisty albo paszport;
b) pisemna zgoda małżonka na zawarcie umowy – dotyczy osób pozostających w związku małżeńskim ze wspólnością majątkową małżeńską (co do zasady będą to osoby, które pozostają w związku małżeńskim i nie zawierały umów majątkowych małżeńskich);

Wzór oświadczenia małżonka został umieszczony na stronie internetowej Spółki, jest dostępny także w Spółce.

c) odcinek zbiorowy akcji będących przedmiotem zbycia;
d) numer rachunku bankowego oraz dane posiadacza tego rachunku (imię i nazwisko, adres zamieszkania) na który będzie miało być przelane wynagrodzenie z tytułu zbycia akcji;
e) informacje niezbędne do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych: (i) nazwę urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania, (ii) numer identyfikacji podatkowej (tzw. NIP);

2) w przypadku, gdy celem zawarcia umowy zgłosi się PEŁNOMOCNIK OSOBY UPRAWNIONEJ:

a) pełnomocnictwo – zaleca się, by pełnomocnictwo zostały udzielone na wzorze przygotowanym przez Spółkę;

Wzór został zamieszczony na stronie internetowej Spółki, jest dostępny także w Spółce.

b) ważny dowód osobisty albo paszport;
c) kserokopię dowodu osobistego albo paszportu osoby uprawnionej;
d) zgoda małżonka osoby uprawnionej na zawarcie umowy – dotyczy osób uprawnionych pozostających w związku małżeńskim ze wspólnością majątkową małżeńską (co do zasady będą to osoby, które pozostają w związku małżeńskim i nie zawierały umów majątkowych małżeńskich);

Wzór oświadczenia małżonka został umieszczony na stronie internetowej Spółki, jest dostępny także w Spółce.

e) odcinek zbiorowy akcji będących przedmiotem zbycia;
f) numer rachunku bankowego oraz dane posiadacza tego rachunku (imię i nazwisko, adres zamieszkania), na który będzie miało być przelane wynagrodzenie z tytułu zbycia akcji;
g) informacje niezbędne do realizacji przez Spółkę obowiązków podatkowych: (i) nazwę urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, (ii) numer identyfikacji podatkowej (NIP) osoby uprawnionej.

Celem zapewnienia sprawnego procesu zawierania umów prosimy o posiadanie przez osoby zgłaszające się do podpisania umowy wszystkich wskazanych wyżej dokumentów i danych.

Informacje dotyczące procesu wykupu akcji są zamieszczane na stronie internetowej Spółki, a także można uzyskać pod następującymi numerami telefonów:

(74) 8880617; (74) 8880618; (74) 8880680; (74) 8880614, (74) 8880600