Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Odpowiedzialny biznes
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
Odpowiedzialny biznesZakład Zwiększonego Ryzyka
{$lib.pdffile.title}Do druku

Zakład Zwiększonego Ryzyka

Zgodnie z art. 261a Ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami („Ustawa POŚ") Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. będąc zakładem zakwalifikowanym jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zamieszcza poniżej informacje dotyczące przeciwdziałaniu awariom przemysłowym.

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.
ul. Karkonoska 9
58-305 Wałbrzych
telefon: +48/ 74 888 06 00
fax: +48/ 74 888 06 04
e-mail: zarzad@wzkvictoria.pl
NIP: 886-000-01-91
NIP UE: PL 8860000191
REGON: 000025780
KRS: 0000056561
Skład Zarządu:

Katarzyna Dawidczyk- Prezes Zarządu

Michał Bednarek - Członek Zarządu ds.  Handlowych
dr Patrycja Wolska - Członek Zarządu ds. Finansowych
Stanisław Stępak - Członek Zarządu ds. Produkcji

2. Opis działalności zakładu:
Przedmiotem działania Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji oraz sprzedaży koksu odlewniczego, głównie koksu odlewniczego KĘSY IS o granulacji +100 oraz produktów węglopochodnych.

3. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym:
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. zostały zaliczone do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej („ZZR") ze względu na rozpoczęcie użytkowania zbiorników magazynowych oleju napędowego, którego ilość w połączeniu z dotychczas występującymi na terenie Zakładu ilościami i rodzajami substancji niebezpiecznych spowodowało przekroczenie wartości progowej dla Zakładu Zwiększonego Ryzyka (ZZR), określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 138 2016.02.17)

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A dokonała zgłoszenia zakładu w myśl art. 250 ust.1 Ustawy POŚ do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu delegatura w Wałbrzychu oraz przekazała tym organom Program Zapobiegania Awariom.

Powyższe dokumenty są stale uaktualniane a procedury w nich zawarte zostały wdrożone oraz są okresowo sprawdzane podczas szkoleń z udziałem pracowników zakładu i terenowych jednostek PSP.

Zgodnie z przyjętą polityką zakładu dotyczącą zapobiegania poważnym awariom przemysłowym kierownictwo Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. zobowiązało się do:

 • zapobiegania poważnym awariom;
 • dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa;
 • spełniania wymagań przepisów prawnych i innych wymagań, dotyczących naszej firmy;
 • ciągłego doskonalenia działań zmierzających do zapobiegania poważnym awariom;
 • zapewnienia wszelkich środków niezbędnych do realizacji Programu Zapobiegania Awariom;
 • podnoszenia kwalifikacji i szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania poważnym awariom.

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych ("ZZR"):

Lp.

Nazwa substancji

Kwalifikacja substancji

1

Benzol koksowniczy

Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 2 H225
Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 H304
Działanie drażniące na skórę, kategoria 2 H315
Działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1B H340
Rakotwórczość, kategoria 1A H350
Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 2 H361
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie narkotyczne H336
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 1 H372
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 H411

2

Olej płuczkowy

Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 H304
Działanie drażniące na skórę, kategoria 2 H315
Może powodować reakcję alergiczną skóry, kategoria 2 H315
Działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319
Podejrzewa się że powoduje wady genetyczne, kategoria 2 H341
Rakotwórczość, kategoria 1A H350
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie, kategoria 2 H373
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 H411

3

Smoła koksownicza

Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 H317
Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1B H340
Rakotwórczość, kategoria 1A H350
Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1B H360
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3 H412

4

Gaz koksowniczy

Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym),
kategoria 3 H331
Rakotwórczość, kategoria 1A H350
Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A H360
Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie
powtarzane, kategoria 1 H372
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego –
zagrożenie ostre, kategoria 1 H400

5

Olej napędowy

Działa szkodliwie w następstwie wdychania, kategoria 4 H332
Działanie drażniące na skórę, kategoria 2 H315
Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 H304
Podejrzewa się że powoduje raka, kategoria 2 H351
Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie, kategoria 2 H373
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 H411

6

Olej opałowy

Działanie drażniące na skórę, kategoria 2 H315
Działa szkodliwie w następstwie wdychania, kategoria 4 H332
Rakotwórczość, kategoria 1B H350
Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 H411

5. Sposoby ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej, uzgodnionych z właściwymi organami Państwowej Straży Pożarnej:

Sposób alarmowania o awarii w Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych „Victoria” S.A.:
Pracownik, który zauważył awarię, natychmiast w miarę swoich możliwości, ocenia stopień zagrożenia, powiadamiając jednocześnie w jakikolwiek dostępny sposób:

 • znajdujących się w pobliżu współpracowników,
 • przełożonego/mistrza oddziału lub osobę go zastępującą.

Alarm o zagrożeniu pożarowym lub innym zagrożeniu miejscowym ogłasza się przy pomocy:

 • lokalnych syren alarmowych - uruchamianych automatycznie przez systemy detekcji gazu lub pożaru;
 • ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP);
 • telefonów;
 • radiotelefonów;
 • posłańców;
 • innych sposobów (np. głośne wołanie).

Mistrz natychmiast po otrzymaniu wiadomości o awarii rozpoczyna organizowanie działań interwencyjnych, ocenia rozmiary niebezpieczeństwa i powiadamia:

 • Zakładową Służbę Ratowniczą;
 • Kierownika Zmiany;
 • Państwową Straż Pożarną;
 • Prezesa Zarządu Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A.

Prezes podejmuje decyzję o zasięgu akcji usuwania awarii i o ile to konieczne nawiązuje osobiście lub poprzez wyznaczonego przedstawiciela kontakt z wszelkimi organami i instytucjami spoza Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A.

Telefony alarmowe:
Zakładowa Służba Ratownicza: (74) 888 0 666
Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112
Straż Pożarna: 998
Pogotowie Ratunkowe: 999
Policja: 997