Biuletyn Informacji Publicznej WZK Victoria
WZK Victoria

Informacje nieudostępnione w BIP

Na podstawie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2014.782 j.t.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli udostępnienie informacji w tym terminie jest niemożliwe wnioskodawca zostanie poinformowany o powodach opóźnienia oraz nowym terminie przekazania informacji – nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie jest zobowiązana do składnia pisemnego wniosku. 


 Wnioski w formie pisemnej należy kierować na adres:

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., ul. Karkonoska 9, 58-305 Wałbrzych

lub składać osobiście w sekretariacie Biura Zarządu WZK "Victoria" S.A. (pon-pt, w godz. 6.45 – 14.45).

Wnioski w formie elektronicznej należy kierować na adres: zarzad@wzkvictoria.pl


Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z wyjątkiem sytuacji gdy w wyniku udostępniania informacji publicznej podmiot obowiązany do jej udostępnienia, ma ponieść dodatkowe koszty związane z określonym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę określoną we wniosku. Wówczas podmiot obowiązany do udostępnienia informacji może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej poniesionym kosztom. O konieczności uiszczenia opłaty i o jej wysokości wnioskodawca zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku; od dnia otrzymania takiego powiadomienia, wnioskodawca ma 14 dni na uiszczenie opłaty, zmianę lub wycofanie wniosku.


Klauzula informacyjna – wniosek o udzielenie informacji publicznej

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych są Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Karkonoska 9, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056561, NIP 8860000191, REGON: 000025780.
 2. Mogą Państwo skontaktować się z nami za pomocą adresu e-mail: zarzad@wzkvictoria.pl lub dzwoniąc pod numeru telefonu 74 88 80 600 lub mogą Państwo napisać do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres email: iod@wzkvictoria.pl lub zadzwonić pod numer 74 88 80 637, 74 88 80 616
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesów związanych z weryfikacją i rozpatrzeniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych będzie art. 6 ust.1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej.
 5. Państwa dane będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w szczególności usługi związane z obsługą informatyczną, operatorzy pocztowi, kurierzy.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a następnie zgodnie z Instrukcją kancelaryjną obowiązującą u Administratora będą przechowywane przez okres dwóch lat licząc od dnia 1 stycznia roku następnego po zakończeniu sprawy.
 8. Posiadają Państwo:
  1. prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Posiadają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Jeśli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 13. Państwa dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

Powiązane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej - do pobrania
Utworzony: 2018-08-02 11:52:50 Ostatnia zmiana: 2018-08-02 11:54:15

Informacje o dokumencie

Osoba odpowiedzialna za treść: Bartłomiej Podolski Utworzony: 2018-02-28 12:03:47
Licznik odwiedzin: 16086 Ostatnia zmiana: 2018-08-02 12:01:36

Zmiany dokumentu

Strona 1 z 1, pokazanych 5 z 5 wszystkich, od 1 do 5

Czas Zmiana Osoba
2018-08-02 12:01:36 Kategoria "Informacje nieudostępnione w BIP" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2018-08-02 11:59:32 Kategoria "Informacje nieudostępnione w BIP" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2018-02-28 12:12:40 Kategoria "Informacje nieudostępnione w BIP" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2018-02-28 12:08:52 Kategoria "Informacje nieudostępnione w BIP" została zmodyfikowana. Bartłomiej Podolski
2018-02-28 12:03:47 Kategoria "Informacje nieudostępnione w BIP" została utworzona. Bartłomiej Podolski