Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

FIRMA
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
FIRMAAkcje pracownicze
{$lib.pdffile.title}Do druku

Akcje pracownicze

Informacja dotycząca wykupu akcji pracowniczych

Zarząd Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. (dalej: WZK „Victoria” S.A.) w ślad za komunikatem o podpisaniu w dniu 17 kwietnia 2014 r. porozumienia pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową S.A. (dalej: JSW S.A.), a organizacjami związkowymi działającymi przy WZK „Victoria” S.A., dotyczącego wykupu akcji WZK „Victoria” S.A. od osób uprawnionych, informuje, iż JSW S.A. w chwili obecnej oczekuje na otrzymanie od Skarbu Państwa pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na obniżenie kapitału zakładowego WZK „Victoria” S.A.

Uzyskanie zgody warunkuje podjęcie dalszych działań, zmierzających do realizacji zapisów powyższego porozumienia, w tym w szczególności zwołania Walnego Zgromadzenia WZK „Victoria” S.A., które upoważni Zarząd WZK „Victoria” S.A. do nabywania akcji od osób uprawnionych.

W świetle powyższego przewiduje się, że rozpoczęcie w stosunku do osób uprawnionych procedury związanej z kierowaniem ofert nabycia akcji nastąpi do września bieżącego roku.

Podpisanie porozmunienia

W następstwie podjętych przez Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. i Radę Nadzorczą Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. uchwał, 17 kwietnia 2014 r. w siedzibie Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Właścicielem a Związkami Zawodowymi WZK „Victoria” S.A. dotyczące wykupu akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. od osób uprawnionych.  

 

 

Zawiadomienie o wypłacie dywidendy


Akcje pracownicze

UWAGA:
w przypadku zawierania umowy przez pełnomocnika należy przedstawić aktualne, oryginalne dowody tożsamości pełnomocnika i mocodawcy zawierające dane osobowe w/w osób.

KOMUNIKAT:

ZWRACAMY UWAGĘ NA ZAGROŻENIA W POJAWIAJĄCYCH SIĘ OFERTACH ZAKUPU AKCJI PRACOWNICZYCH WZK „VICTORIA” S.A.

W związku z pojawieniem się podmiotów oferujących odkup akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A.  od osób, które nabywają te akcje nieodpłatnie od Skarbu Państwa na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, Zarząd Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. oraz Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. informuje, iż taki skup wzbudza wiele kontrowersji.

Przede wszystkim Ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji wprowadza zakaz zbywania tych akcji przez okres 2 lat od dnia prywatyzacji spółki. Akcje Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. mogą być zbywane począwszy od dnia 20 grudnia 2013 r.

Firmy, które chcą nabyć akcje od osoby uprawnionej podpisują z nią stosowną umowę, że za konkretną kwotę kupują pakiet akcji i od ręki wypłacają gotówkę. Należy pamiętać, że osoba, która zdecyduje się sprzedać akcje już teraz, traci możliwość późniejszego rozporządzania nimi.

Zwraca się jednocześnie uwagę, iż wskazana w umowie zbycia akcji ze Skarbem Państwa wartość 
1 akcji jest wartością nominalną, tj. wartością ustaloną w statucie spółki w momencie jej powstania. Natomiast wartość „rzeczywista” 1 akcji spółki-po pewnym okresie prowadzenia przez nią działalności, na skutek wzrostu wartości spółki, wzrasta, i tym samym jest wyższa od wartości nominalnej.

Nadto Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., przypomina o deklaracji zapisanej w Porozumieniu 
z dnia 6 września 2011 r. pod nazwą „Pakiet Socjalny” zawartym ze związkami zawodowymi Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A. Zgodnie z powyższą deklaracją Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. podejmie czynności zmierzające do nabycia akcji Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA”S.A., które nieodpłatnie otrzymali uprawnieni pracownicy (w tym emeryci i renciści) na podstawie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, pod warunkiem uzyskania zgód korporacyjnych.

Zarząd JSW S.A. i WZK „Victoria” S.A.