Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

FIRMA
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
FIRMAAkcje pracowniczeZawiadomienie o wypłacie dywidendy za rok 2013
{$lib.pdffile.title}Do druku

Zawiadomienie o wypłacie dywidendy za rok 2013

Wałbrzych dnia 17.07.2013 r.

Zarząd Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „ VICTORIA” S.A z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że: 

 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A. w Wałbrzychu w dniu 21 maja 2013 r. podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012 do podziału między akcjonariuszy. Kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję Spółki wynosi 10,66 zł brutto.
 2. Uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, wpisani do księgi akcyjnej w dniu powzięcia uchwały o przeznaczeniu zysku tj. w dniu 21 maja 2013 r.
 3. Rada Nadzorcza Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „ VICTORIA” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu na posiedzeniu w dniu 01 lipca 2013 r. ustaliła termin wypłaty dywidendy na dzień 20 sierpnia 2013r.

Wypłata dywidendy dokonywana będzie przez Spółkę w następujący sposób:

1. przelewem na wskazany rachunek– po złożeniu stosownej dyspozycji,
2. gotówką w kasie Spółki– po złożeniu stosownej dyspozycji. 

Dokumenty niezbędne dla celów wypłaty dywidendy:

 • formularz dyspozycji wypłaty dywidendy,
 • dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
 • inne dokumenty wskazane w informacjach szczegółowych.

Informacje szczegółowe:

 • Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych składają dyspozycję wypłaty dywidendy na formularzu „Dyspozycja wypłaty dywidendy” (wzór załącznik nr 1 do niniejszego zawiadomienia). Dyspozycję wypłaty dywidendy można składać osobiście w siedzibie Spółki od godziny 800 do godziny 1300 lub wysłać listem poleconym na adres Spółki do dnia 31 lipca 2013 r.
 • Dyspozycja wypłaty dywidendy składana osobiście, winna być podpisana przez osobę składającą w obecności pracownika Spółki, po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • W razie przesłania dyspozycji wypłaty pocztą należy załączyć do niej kserokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a podpis złożony na dyspozycji wypłaty dywidendy musi być notarialnie poświadczony.
 • Osoby współuprawnione z akcji wyznaczają wspólnego przedstawiciela na formularzu „Oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela” (wzór załącznik nr 3 do niniejszego zawiadomienia), który w ich imieniu składa dyspozycję wypłaty dywidendy na formularzu „Dyspozycja wypłaty dywidendy– wspólny przedstawiciel współuprawnionych do akcji” (wzór załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia). Oświadczenie o wyznaczeniu wspólnego przedstawiciela można składać osobiście w siedzibie Spółki od godziny 800 do godziny 1300 lub wysłać listem poleconym na adres Spółki do dnia 31 lipca 2013 r. Oświadczenie składane osobiście musi być podpisane przez wszystkich współuprawnionych w obecności pracownika Spółki, po wcześniejszym okazaniu dowodów tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 • W razie przesłania Oświadczenia pocztą należy załączyć kserokopię dokumentów tożsamości (dowód osobisty lub paszport) osób składających Oświadczenie, a podpisy złożone na Oświadczeniu muszą być notarialnie poświadczone.
 • Dyspozycję wypłaty dywidendy wspólny przedstawiciel może składać osobiście w siedzibie Spółki od godziny 800 do godziny 1300 lub wysłać listem poleconym na adres Spółki do dnia 31 lipca 2013 r. Dyspozycja wypłaty dywidendy składana osobiście, winna być podpisana przez osobę składającą w obecności pracownika Spółki, po wcześniejszym okazaniu dowodu tożsamości (dowód osobisty lub paszport). W razie przesłania dyspozycji wypłaty pocztą należy załączyć do niej kserokopię dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), a podpis złożony na dyspozycji wypłaty dywidendy musi być notarialnie poświadczony.
 • Spadkobiercy Akcjonariusza, do dokumentów opisanych powyżej powinni załączyć akt zgonu oraz prawomocne postanowienie Sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia.
 • Wypłaty dywidendy w imieniu małoletniego (niepełnoletniego) może dokonać rodzic jako przedstawiciel ustawowy lub tak jak w przypadku akcjonariusza ubezwłasnowolnionego opiekun lub kurator w/w, po przedstawieniu stosownego postanowienia sądu opiekuńczego.
 • Wyznaczenie pełnomocnika– Akcjonariusze mogą odebrać dywidendę przez pełnomocnika. W takiej sytuacji pełnomocnik winien przedłożyć Spółce, wraz z pozostałymi dokumentami, pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej wskazujące imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr PESEL i nr dokumentu tożsamości mocodawcy i pełnomocnika.

Tekst pełnomocnictwa udzielonego w języku obcym musi być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego. Do pełnomocnictwa powinna być załączona kserokopia dokumentu tożsamości mocodawcy. Pełnomocnik powinien posiadać ze sobą własny dokument tożsamości. Podpis Akcjonariusza złożony na pełnomocnictwie musi być notarialnie poświadczony.

Od należnej akcjonariuszom dywidendy zostanie potrącony zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 19% lub innej niż 19% przewidzianej dla osób zagranicznych w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania, pod warunkiem dostarczenia do dnia 31 lipca 2013 r. aktualnego oryginalnego certyfikatu rezydencji wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wypłata dywidendy zrealizowana zostanie przez Spółkę na dzień 20 sierpnia 2013r. pod warunkiem skutecznego złożenia dyspozycji wypłaty dywidendy do dnia 31 lipca 2013 r.

Złożenie dyspozycji wypłaty dywidendy po dniu 31 lipca 2013 r. może skutkować wypłaceniem dywidendy w terminie późniejszym niż 20 sierpnia 2013 r.