Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

FIRMA
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

Oferty pracy

 

 

Rada Nadzorcza Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A. w Wałbrzychu („Spółka”), na podstawie §14 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz art. 3681 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowiska:

 

  1. Członka Zarządu ds. Finansowych

  2. Członka Zarządu ds. Handlowych

 

I.     Kandydatką/kandydatem na Członka Zarządu ds. Finansowych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,

2)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)    posiada znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości, wiedza na temat procesów i systemów księgowych oraz umiejętność wykorzystania narzędzi kontrolingowych, wiedza na temat zabezpieczania transakcji walutowych,

5)    posiada bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (w tym korespondencja biznesowa),

6)    posiada umiejętności negocjacyjne (atutem jest doświadczenie w obszarze kontraktów międzynarodowych w handlu towarami masowymi),

7)    posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,

8)    posiada umiejętność pracy zespołowej,

9)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

10) korzysta z pełni praw publicznych,

11) posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach prawa handlowego.

 

II.    Kandydatką/kandydatem na Członka Zarządu ds. Handlowych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie odrębnych przepisów,

2)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek

4)    posiada bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (w tym korespondencja biznesowa), dodatkowym atutem będzie znajomość języka niemieckiego

5)    posiada umiejętności negocjacyjne (atutem jest doświadczenie w obszarze kontraktów międzynarodowych w handlu towarami masowymi),

6)    posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,

7)    posiada umiejętność pracy zespołowej,

8)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

9)    korzysta z pełni praw publicznych,

10)   posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach prawa handlowego.

 

Dodatkowym atutem kandydatów na obydwa stanowiska Członków Zarządu będzie doświadczenie zawodowe w podmiotach o podobnym do Spółki profilu działalności.

 

III.    Kandydatką/kandydatem na Członka Zarządu ds. Finansowych/Członka Zarządu ds. Handlowych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1)     pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)     wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną
na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)     jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)     pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A.,

5)     jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

IV.    Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. Karkonoska 9, 58-305 Wałbrzych, sekretariat Zarządu, biurowiec główny, piętro I, w terminie do 8.01.2020r. w godz. 700 - 1430 z wyłączeniem sobót i niedziel lub za pośrednictwem poczty. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Spółki – decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

 

V.     Zgłoszenie powinno zawierać:

1)    imię i nazwisko, kserokopię dowodu osobistego oraz informacje o sposobie kontaktowania się z kandydatką/kandydatem (wraz z adresem zamieszkania, adresem e-mail, nr telefonu),

2)    prezentację dotyczącą planowanych działań i aktywności w obszarze finansowym lub handlowym Spółki,

3)    CV,

4)    dyplom ukończenia studiów wyższych: magisterskich, inżynierskich lub równorzędnych,

5)    dokumenty potwierdzając wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,

6)    zaświadczenie o niekaralności wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia,

7)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

8)    oświadczenie o nieograniczonym przepisami lub zakazami prawie do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

9)    oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",

10)  informację, czy kandydatka/kandydat złożyła/złoży oświadczenie lustracyjne na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) albo zobowiązanie, że jest gotowa/gotów złożyć to oświadczenie (albo informację, o której mowa w ustawie) przed powołaniem na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych/Członka Zarządu ds. Handlowych w przypadku wybrania jej/jego w postępowaniu kwalifikacyjnym, ewentualnie informację, że nie podlega temu obowiązkowi,

11)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji,
o którą ubiega się kandydat (wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania zgłoszeń),

12) dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów.

 

VI.    Zgłoszenie powinno być złożone przez kandydatkę/kandydata w zamkniętej kopercie, oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydatki/kandydata z dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych/Członka Zarządu ds. Handlowych Wałbrzyskich zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A. Nie otwierać”.

Dokumenty winny być złożone w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydatkę/kandydata, jednakże w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat okaże oryginał lub urzędowy odpis dokumentu, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

VII.  Informacje o Spółce kandydatki/kandydaci mogą uzyskać w sekretariacie Zarządu Spółki od 05.12.2019 r. do 08.01.20120 r. z wyłączeniem sobót i niedziel i świąt, w godz. 700 – 1430, po złożeniu oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności odnośnie wszystkich informacji i dokumentów otrzymanych w związku z postępowaniem.

 

VIII. Otwarcie zgłoszeń nastąpi do 17.01.2020 r.

 

IX.    Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami/ kandydatami odbędą się do 24.01.2020r.
w siedzibie Spółki.

Kandydatki/kandydaci zostaną zawiadomione/zawiadomieni o dacie i miejscu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej listownie, telefonicznie lub pocztą e-mail co najmniej 5 dni przed tą datą.

 

X.     Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:

1)    autoprezentacja kandydata/kandydatki wraz z prezentacją dotyczącą planowanych działań i aktywności w obszarze finansowym Spółki,

2)    wiedza o zakresie działalności Spółki i sektorze, w którym działa Spółka oraz prezentacja przewidywanych/proponowanych przez kandydatkę/kandydata działań w Spółce związanych ze sprawowaniem funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych/Członka Zarządu ds. Handlowych,

3)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi, oraz o obszarze negocjacji,

4)    w przypadku Członka Zarządu ds. Finansowych znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości, wiedza na temat wykorzystania narzędzi kontrolingowych,

5)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

6)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce,

7)    analiza rynku i konkurencji.

 

XI.    Kandydatki/kandydaci będą zobowiązane/zobowiązani do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych/Członka Zarządu ds. Handlowych Spółki w przypadku wyboru przez Radę Nadzorczą Spółki o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na etapie, w którym uczestniczyły/uczestniczyli. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatki/kandydata.

 

XII.  W zgłoszeniu należy złożyć oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko …………………………………………… (podać stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje). Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany
o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana
w każdym czasie”.

 

XIII. Kandydatki/kandydaci biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na swój koszt
i ryzyko.

 

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Informujemy, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO:

1.    Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” S.A. ul. Karkonoska 9, 58-305 Wałbrzych jako Spółka, na której rzecz jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.

2.    Z ADO można kontaktować się:

1)  pod adresem korespondencyjnym Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” S.A. ul. Karkonoska 9, 58-305 Wałbrzych;

2)  pod adresem poczty elektronicznej iod@remove-this.wzkvictoria.pl

3.  Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

1)  w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 19 oraz art. 26 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do admiratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO;

2)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez ADO, jest dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa.

4.  Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie zgłoszenia potwierdza zgodę na przetwarzanie przestanych danych osobowych.

 

Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

1)      uprawnione organy publiczne;

2)      podmioty dostarczające korespondencję;

3)      podmioty realizujące obsługę systemów informatycznych ADO;

4)      podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

5.    Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyłonienia kandydata.

6.    Informujemy o przysługującym prawie do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;

2)      sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;

3)      żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;

4)      przenoszenia danych;

5)      cofnięcia zgód;

6)      sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7)      usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.

 

Z uprawnień można skorzystać przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej przesłanej na adres korespondencyjny lub adres e-mail, wskazane w pkt 2 ust. 1. Zgłaszający ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

INFORMACJA dot. danych osobowych

1.           Administratorem Twoich danych osobowych są Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9.

2.           Możesz skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@remove-this.wzkvictoria.pl, pisemnie na adres 58-305 Wałbrzych, ul. Karkonoska 9 lub telefonicznie 74 88 80 637 lub 74 88 80 616 dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 - 14:45.

3.           Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyrazisz zgodę, dane osobowe będą przetwarzane również podczas przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Administratora. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

4.           Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są przepisy ustawy kodeks pracy lub ewentualnych ustaw szczegółowych oraz wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

5.           Twoje dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi związane
z rekrutacją, pomioty świadczące usługi informatyczne.

6.           Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.           Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w procesach rekrutacji w przyszłości, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres uzasadniony przepisami prawa.

8.     W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.  W celu cofnięcia zgody należy wysłać oświadczenie na adres e-mail iod@wzkvictoria.pl lub pisemnie na adres 58-305 Wałbrzych ul. Karkonoska 9.

9.        Masz prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

10.        Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11.        Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

12.        Wyrażenie zgody na prowadzenie przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na rekrutację prowadzoną obecnie przez Administratora.

13.      Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

14.       Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych niżej wymienionych klauzul:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko ……………………………………………………………… (podać stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje). Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.


Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w celu prowadzenie w przyszłości procesów rekrutacji przez okres 1 roku. Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę mojej kandydatury dla prowadzonej obecnie rekrutacji”.