Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

FIRMA
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

Oferty pracy

OGŁOSZENIE

 

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO
NA STANOWISKA CZŁONKA ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH

WAŁBRZYSKICH ZAKŁADÓW KOKSOWNICZYCH „VICTORIA” S.A.

 

 

Rada Nadzorcza Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A. w Wałbrzychu („Spółka”), na podstawie §14 ust. 3 Statutu Spółki, zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz  art. 3681 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ogłasza wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko:

 

 1. Członka Zarządu ds. Finansowych

I.    Kandydatką/kandydatem na Członka Zarządu ds. Finansowych może być osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

 

1)    posiada wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,

2)    posiada co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek,

3)    posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,

4)    posiada znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości, wiedza na temat procesów i systemów księgowych oraz umiejętność wykorzystania narzędzi kontrolingowych, wiedza na temat zabezpieczania transakcji walutowych,

5)    posiada bardzo dobrą znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie (w tym korespondencja biznesowa),

6)    posiada umiejętności negocjacyjne (atutem jest doświadczenie w obszarze kontraktów międzynarodowych w handlu towarami masowymi),

7)    posiada doświadczenie w kierowaniu pracą dużych zespołów,

8)    posiada umiejętność pracy zespołowej,

9)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

10) korzysta z pełni praw publicznych,

11) posiada nieograniczone przepisami lub zakazami prawo zajmowania stanowiska Członka Zarządu w spółkach prawa handlowego.

 

Dodatkowym atutem kandydatów na ww. stanowisko Członka Zarządu będzie doświadczenie zawodowe w podmiotach o podobnym do Spółki profilu działalności.

 

II.      Kandydatką/kandydatem na Członka Zarządu ds. Finansowych nie może być osoba, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

 

1)     pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

2)     wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną
na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań,

3)     jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

4)     pełni funkcję z wyboru w zakładowej organizacji związkowej lub zakładowej organizacji związkowej spółki z Grupy Kapitałowej Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A.,

5)     jej aktywność społeczna lub zarobkowa rodzi konflikt interesów wobec działalności Spółki.

 

III.    Pisemne zgłoszenia kandydatów/kandydatek będą przyjmowane w siedzibie Spółki: ul. Karkonoska 9, 58-305 Wałbrzych, Biuro Zarządu Spółki, biurowiec główny, piętro I,
w terminie do 19 sierpnia 2022 r. w godz. 700 - 1430 z wyłączeniem sobót i niedziel lub za pośrednictwem poczty. Za termin złożenia zgłoszenia uważa się termin wpływu zgłoszenia do Spółki – decyduje data i godzina doręczenia przesyłki.

 

IV.    Zgłoszenie powinno zawierać:

1)    imię i nazwisko oraz informację o sposobie kontaktowania się
z kandydatką/kandydatem (wskazanie adresu zamieszkania, adresu e-mail,
nr telefonu, właściwych dla kontaktowania się z kandydatką/kandydatem),

2)    prezentację dotyczącą planowanych działań i aktywności w obszarach działalności Spółki adekwatnych do stanowiska na które aplikuje kandydatka/kandydat,

3)    CV,

4)    dyplom ukończenia studiów wyższych: magisterskich, inżynierskich lub równorzędnych,

5)    dokumenty potwierdzając wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,

6)    zaświadczenie o niekaralności wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem zgłoszenia,

7)    oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

9)    oświadczenie o braku konfliktu interesów pomiędzy Spółką a aktywnością społeczną lub zarobkową kandydatki/kandydata, a także, że taki konflikt interesów nie powstanie po ewentualnym wyborze na członka Zarządu,

10) oświadczenie o nieograniczonym przepisami lub zakazami prawie do zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach prawa handlowego,

11) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)",

12) informację, czy kandydatka/kandydat złożyła/złoży oświadczenie lustracyjne na podstawie art. 7 ustawy z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388) albo zobowiązanie, że jest gotowa/gotów złożyć to oświadczenie (albo informację, o której mowa w ustawie) przed powołaniem na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych/Członka Zarządu ds. Handlowych w przypadku wybrania jej/jego w postępowaniu kwalifikacyjnym, ewentualnie informację, że nie podlega temu obowiązkowi,

13) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pełnienia funkcji,
o którą ubiega się kandydat (wystawione nie wcześniej niż na 3 miesiące przed terminem składania zgłoszeń),

14) dokumenty potwierdzające spełnienie pozostałych wymogów.

 

V.     Zgłoszenie zawierające ww. dokumenty powinno być umieszczone w zamkniętej, nieopisanej kopercie a następnie włożone przez kandydatkę/kandydata do drugiej koperty, oznaczonej przez kandydatkę/kandydata dopiskiem: „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „VICTORIA” S.A. Nie otwierać” i złożone w Biurze Zarządu Spółki zgodnie z treścią punktu V. powyżej. Prosimy o niepodpisywanie kopert imieniem i nazwiskiem.

 

Dokumenty winny być złożone w oryginałach lub odpisach. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydatkę/kandydata, jednakże w takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka/kandydat okaże oryginał lub urzędowy odpis dokumentu, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania.

Dokumenty złożone w języku obcym muszą zawierać tłumaczenie na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

Zgłoszenia nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po upływie terminu określonego dla ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

 

VI.    Informacje o Spółce kandydatki/kandydaci mogą uzyskać w sekretariacie Zarządu Spółki od 22 lipca 2022 r. do 19 sierpnia 2022 r. z wyłączeniem sobót i niedziel i świąt, w godz. 700 – 1430, po złożeniu oświadczenia o zobowiązaniu do zachowania poufności odnośnie wszystkich informacji i dokumentów otrzymanych w związku z postępowaniem.

 

VII.  Otwarcie zgłoszeń nastąpi do 30 sierpnia 2022 r.

 

VIII. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatkami/kandydatami odbędą się najpóźniej w terminie do 9 września 2022 r. w siedzibie Spółki.

Kandydatki/kandydaci zostaną zawiadomione/zawiadomieni o dacie i miejscu odbycia rozmowy kwalifikacyjnej listownie lub telefonicznie lub pocztą e-mail, co najmniej 5 dni przed tą datą.

 

IX.    Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej będą następujące zagadnienia:

1)    autoprezentacja kandydata/kandydatki wraz z prezentacją dotyczącą planowanych działań i aktywności w obszarze podległym stanowisku na które aplikuje kandydatka/kandydat,

2)    wiedza o zakresie działalności Spółki i o sektorze, w którym działa Spółka oraz prezentacja przewidywanych/proponowanych przez kandydatkę/kandydata działań w Spółce związanych ze sprawowaniem funkcji Członka Zarządu ds. Finansowych,

3)    znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami ludzkimi, oraz o obszarze negocjacji,

4)    znajomość Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i ustawy o rachunkowości, wiedza na temat wykorzystania narzędzi kontrolingowych,

5)    znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa, zasad wynagradzania w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne oraz znajomość zasad nadzoru właścicielskiego,

6)    doświadczenie niezbędne do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce,

7)    analiza rynku i konkurencji.

 

X.     Kandydatki/kandydaci będą zobowiązane/zobowiązani do złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na powołanie na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych Spółki w przypadku wyboru przez Radę Nadzorczą Spółki o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na etapie, w którym uczestniczyły/uczestniczyli. Rada Nadzorcza Spółki może w każdym czasie bez podania przyczyn zakończyć postępowanie kwalifikacyjne bez wyłonienia kandydatki/kandydata.

 

XI.    W zgłoszeniu należy złożyć oświadczenie:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych. Zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.

 

XII.  Kandydatki/kandydaci biorą udział w postępowaniu kwalifikacyjnym na swój koszt
i ryzyko.

 

OBOWIAZEK INFORMACYJNY

Informujemy, ze zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO:

1.    Administratorem Twoich danych osobowych (ADO) jest: Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” S.A. ul. Karkonoska 9, 58-305 Wałbrzych jako Spółka, na której rzecz jest prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.

2.    Z ADO można kontaktować się:

1)  pod adresem korespondencyjnym Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „VICTORIA” S.A. ul. Karkonoska 9, 58-305 Wałbrzych;

2)               pod adresem poczty elektronicznej iod@wzkvictoria.pl

3.      Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego:

1)  w zakresie określonym w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks Pracy, art. 18 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych oraz art. 19 oraz art. 26 ust. 2 pkt 2, 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, a w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata wyrażonej przez wyraźne działania potwierdzające, polegające na zawarciu tych danych w zgłoszeniu aplikacyjnym i ich wysłaniu do admiratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a w zw. z art. 4 pkt 11 RODO;

2)  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), gdzie prawnie uzasadnionym interesem, realizowanym przez ADO, jest dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń wynikających z przepisów prawa.

4.    Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym. Przesłanie zgłoszenia potwierdza zgodę na przetwarzanie przestanych danych osobowych.

Odbiorcą danych osobowych mogą zostać:

1)      uprawnione organy publiczne;

2)                  podmioty dostarczające korespondencję;

3)                  podmioty realizujące obsługę systemów informatycznych ADO;

4)                  podmioty wykonujące usługi niszczenia dokumentacji.

5.    Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyłonienia kandydata.

6.    Informujemy o przysługującym prawie do:

1)      dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii;

2)                     sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;

3)                     żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych;

4)                     przenoszenia danych;

5)                     cofnięcia zgód;

6)                     sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

7)  usunięcia danych, jeżeli nie zachodzą przesłanki wyłączające wskazane w art. 17 ust. 3 RODO.

Z uprawnień można skorzystać przesyłając odpowiednie zgłoszenie w formie pisemnej przesłanej na adres korespondencyjny lub adres e-mail, wskazane w pkt 2 ust. 1. Zgłaszający ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Specjalista ds. Mechanicznych


Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. to spółka polska z siedzibą w Wałbrzychu
w województwie dolnośląskim. Należy do najstarszych zakładów koksochemicznych w Polsce.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. są wiodącym w Polsce i znaczącym w Europie producentem koksu odlewniczego.

Zatrudniamy ok. 460 pracowników.

Poszukujemy osoby, która nie boi się nowy wyzwań, jest kreatywna i wzmocni nasz zespół
w prowadzeniu gospodarki remontowej, modernizacyjno–inwestycyjnej oraz eksploatacyjnej.

 

Poszukujemy Kandydata na stanowisko:

Specjalista ds. Mechanicznych

System pracy: podstawowy

Zakres obowiązków:

 1. Dozór nad eksploatacją w zakresie: obsługi, konserwacji, napraw, montażu oraz prac kontrolno-pomiarowych: obiektów, maszyn, urządzeń, sieci, instalacji energetycznych i technologicznych, umożliwiający niezakłócony przebieg procesu technologicznego.

 2. Przygotowywanie założeń oraz opracowywanie koncepcji dla projektów inwestycyjnych i remontowych.

 3. Prowadzenie i rozliczanie powierzonych zadań inwestycyjnych i remontowych.

 4. Przygotowanie propozycji do planów inwestycyjnych i remontowych z branży mechanicznej. Opracowanie i nadzór nad dokumentacją techniczną z branży mechanicznej.

 5. Opracowanie i nadzór nad dokumentacją techniczną z branży mechanicznej.

Wymagania:

 1. Wykształcenie wyższe o profilu mechanicznym lub energetycznym.

 2. Umiejętność czytania dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń.

 3. Umiejętność obsługi pakietu MS office oraz programów pocztowych Outlook.

 4. Mile widziane doświadczenie na stanowiskach w służbach remontowo-inwestycyjnych w branży mechanicznej.

 5. Mile widziane uprawnienia G2, G3 E i/lub D.

 6. Mile widziana znajomość zagadnień opracowywania i weryfikacji kosztorysów.

 7. Zdolność do podejmowania decyzji w sytuacjach awaryjnych.

 8. Zdolność do analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, aktywny udział w procesie usuwania usterek.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

 2. Pracę w doświadczonym zespole.

 3. Samodzielność w podejmowaniu decyzji i działań.

 4. Dodatkowe benefity (m. in. premia roczna, premia świąteczna, dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie do okularów).

Młodszy Specjalista ds. Controllingu/Finansów

Specjalista ds. Controllingu/Finansów

Zakres obowiązków:

·         współpraca przy tworzeniu budżetów, prognoz i analiz finansowych,

·         kontrola i realizacji zadań budżetowych (analiza odchyleń),

·         analiza płynności finansowej Spółki,

·         sporządzanie raportów, zestawień finansowych i prezentacji dla kadry zarządzającej,

·         zarządzanie ryzkiem walutowym oraz kredytowym.

Nasze wymagania:

·         wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: controlling, finanse, rachunkowość),

·         bardzo dobra znajomość MS Office (w szczególności MS Excel, Access),

·         doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku

             dla specjalisty – 2 lata doświadczenia kierunkowego,

             dla młodszego specjalisty – 3 miesiące doświadczenia kierunkowego, w tym praktyki

·         umiejętność logicznego i analitycznego myślenia,

·         samodzielność i dobra organizacja pracy własnej,

·         otwartość na zmiany i umiejętność pracy w zespole,

·         mile widziane doświadczenie w pracy na bazach danych.

 

Dokumenty aplikacyjne składać można w siedzibie Spółki lub wysyłać pocztą na adres Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. Wałbrzych ul. Karkonoska 9, lub mailem na adres: sekretariat@remove-this.wzkvictoria.pl.

 


 

 

Młodszy Specjalista ds. Księgowości

Specjalista ds. Księgowości

Zakres obowiązków:

·         nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów, kontrola merytoryczna i formalna dokumentów,

·         praca przy wdrożeniu nowego systemu FK klasy ERP,

·         weryfikacja formalna kontrahentów (m.in. rejestracja, biała lista),

·         księgowanie faktur krajowych i zagranicznych: zakupowych, sprzedażowych oraz kosztów ogólnych,

·         wystawianie i księgowanie dowodów PK,

·         kontrola rozrachunków, rozliczenia kont oraz sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych,

·         bieżąca i okresowa weryfikacja i uzgadnianie sald kont księgi głównej,

·         umiejętność ewidencji kosztów w zespole 4 i 5,

·         wsparcie w przygotowywaniu miesięcznych, kwartalnych oraz rocznych raportów,

·         udział w przygotowywaniu sprawozdań finansowych, współpraca w zakresie obsługi audytów rocznych,

Nasze wymagania:

·         wykształcenie wyższe kierunkowe np. rachunkowość, finanse lub pokrewne lub kwalifikacje zawodowe,

·         doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w dziale księgowości:

dla specjalisty – 2 lata doświadczenia kierunkowego,

dla młodszego specjalisty – 3 miesiące doświadczenia kierunkowego, w tym praktyki

·         znajomość zasad rachunkowości,

·         umiejętność szybkiego uczenia się pracy na nowych systemach,

·         doskonała organizacja pracy własnej,

·         zdolność analitycznego myślenia,

 

Dokumenty aplikacyjne składać można w siedzibie Spółki lub wysyłać pocztą na adres Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze "Victoria" S.A. Wałbrzych ul. Karkonoska 9, lub mailem na adres: sekretariat@remove-this.wzkvictoria.pl.

 


  

Dyżurny Inżynier Ruchu Elektrowni

Wałbrzyska Elektrownia Wodorowa „Victoria” to spółka polska z siedzibą w Wałbrzychu w województwie dolnośląskim. Jest własnością Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A.

Blok energetyczny składa się z kotła gazowego , turbiny parowej  i generatora o mocy 8 MWe. Energia elektryczna wytwarzana jest z gazu koksowniczego, powstającego jako produkt uboczny podczas produkcji koksu w WZK Victoria.

Poszukujemy osoby, która nie boi się wyzwań i poprowadzi proces produkcji energii elektrycznej w elektrowni, pracując w doświadczonym i zgranym zespole, nadzorując urządzenia i pracowników.

Zakres obowiązków

Nadzór nad procesem produkcji oraz infrastrukturą techniczną obejmującą systemy elektryczne, energetyczne, cieplne, gazowe i automatykę. Obsługa rozdzielni nN, SN, WN.

Współpraca z zewnętrznymi podmiotami w zakresie utrzymania ciągłości produkcji i dostaw mediów.

Diagnostyka i usuwanie problemów w eksploatacji urządzeń i systemów.

Współpraca z serwisami zewnętrznymi.

Aktywny udział w przygotowaniu i realizacji harmonogramu przeglądów okresowych, konserwacji i remontów maszyn i urządzeń.

Aktywny udział w bieżących i prewencyjnych naprawach.

Prowadzenie wymaganej dokumentacji technicznej.

Raportowanie do przełożonych wskaźników z procesu produkcyjnego.

Planowanie i organizacja pracy podległych pracowników.

Nasze wymagania

Wykształcenie średnie lub wyższe techniczne. Mile widziane elektryk/energetyk/ termoenergetyk/automatyk.

Umiejętność czytania dokumentacji technicznej maszyn i urządzeń – elektrycznej i maszynowej

Umiejętność obsługi pakietu MS office oraz programu pocztowego Outlook

Mile widziane uprawnienia G1, G2, G3 E i D.

Gotowość do pracy w ruchu ciągłym – 3 zmiany.

Umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach awaryjnych.

Odporność na stres.

Zdolność do analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, aktywny udział w procesie usuwania usterek.

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu ruchu kotłów, turbogeneratorów, rozdzielni nN, SN, WN.

W okresie przyuczenia zatrudnienie na stanowisku Obchodowy Bloku Energetycznego.

To oferujemy

Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełny etat.

Stałe wynagrodzenie plus premie.

Przyjazne środowisko pracy w doświadczonym i zgranym zespole.

Samodzielność w podejmowaniu decyzji i działań.

Szkolenia na kwalifikacje i egzaminy kwalifikacyjne na koszt pracodawcy.

Dodatkowe benefity:

 • premia roczna,
 • premie świąteczne,
 • premia na dzień hutnika,
 • dofinansowanie do urlopu,
 • dofinansowanie do okularów

 

 

Pracownik produkcji

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. poszukują pracowników do pracy w oddziałach produkcyjnych Spółki.

Jeśli masz co najmniej zawodowe wykształcenie, cieszysz się dobrym stanem zdrowia – zapraszamy do pracy w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku.

Dokumenty aplikacyjne składać można w siedzibie Spółki lub wysyłać pocztą na adres Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. Wałbrzych ul. Karkonoska 9, lub mailem na adres: sekretariat@remove-this.wzkvictoria.pl.

 


  

 

INFORMACJA dot. danych osobowych

1.           Administratorem Twoich danych osobowych są Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, przy ul. Karkonoskiej 9.

2.           Możesz skontaktować się z powołanym przez nas Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail iod@remove-this.wzkvictoria.pl, pisemnie na adres 58-305 Wałbrzych, ul. Karkonoska 9 lub telefonicznie 74 88 80 637 lub 74 88 80 616 dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 - 14:45.

3.           Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia procesu rekrutacji przez Administratora na stanowisko, na które aplikujesz. Jeżeli wyrazisz zgodę, dane osobowe będą przetwarzane również podczas przyszłych rekrutacji  prowadzonych przez Administratora. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji.

4.           Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych są przepisy ustawy kodeks pracy lub ewentualnych ustaw szczegółowych oraz wyrażona przez Ciebie zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

5.           Twoje dane osobowe będę przetwarzane przez upoważnionych pracowników oraz współpracowników Administratora. Dane osobowe będą przetwarzane również przez podmioty współpracujące z Administratorem, w tym podmioty świadczące usługi związane
z rekrutacją, pomioty świadczące usługi informatyczne.

6.           Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

7.           Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w procesach rekrutacji w przyszłości, dane osobowe będą przetwarzane przez okres 1 roku. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres uzasadniony przepisami prawa.

8.     W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem.  W celu cofnięcia zgody należy wysłać oświadczenie na adres e-mail iod@wzkvictoria.pl lub pisemnie na adres 58-305 Wałbrzych ul. Karkonoska 9.

9.        Masz prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

10.        Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

11.        Podanie danych osobowych wskazanych w Kodeksie pracy lub innych ustawach szczegółowych, jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, jest dobrowolne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

12.        Wyrażenie zgody na prowadzenie przyszłych rekrutacji jest dobrowolne i nie ma wpływu na rekrutację prowadzoną obecnie przez Administratora.

13.      Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

14.       Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

 

Prosimy o zamieszczanie w dokumentach aplikacyjnych niżej wymienionych klauzul:


„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko ……………………………………………………………… (podać stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje). Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie”.


Jeżeli zgadza się Pani/Pan, aby Spółka mogła wykorzystać Pani/Pana dane osobowe także w przyszłych procesach rekrutacyjnych, prosimy o zawarcie w CV poniższej zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu w celu prowadzenie w przyszłości procesów rekrutacji przez okres 1 roku. Zostałem/zostałam poinformowany/poinformowana o przysługujących mi uprawnieniach, w tym, że moja zgoda może być odwołana w każdym czasie. Brak niniejszej zgody nie ma wpływu na ocenę mojej kandydatury dla prowadzonej obecnie rekrutacji”.