Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Media
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

KONKURS

I etap Konkursu "Piękna Niepodległa" rozstrzygnięty. Gratulujemy wszystkim uczestnikom!

Bardzo dziękujemy za Wasze prace. 

Nadeszło ich sporo i wszystkie były piękne.

To sprawiło, że Komisja konkursowa złożona z Zarządu WZK Victoria S.A. naprawdę miała trudne zadanie. 

Ale udało się :) Wspaniałe nagrody zostały rozlosowane. 

Przedstawiamy prace, które uzyskały pierwsze trzy miejsca w I etapie Konkursu. 

I Miejsce

Alicja Zielonka - 13 lat, Marzena Zielonka, Piotr Bińczyk.

GRATULUJEMY wspaniałej pracy zespołowej !!! 

 

II Miejsce

Lena Łapuszek 8 lat, Robert Łapuszek

 

III Miejsce

Michał Fesyk

Do wygrania były:

 • Deskorolka elektryczna Go Clever City Board S6,
 • profesjonalna deskorolka Longboard Classic Topo firmy Oxelo,
 • Dron Tello firmy DJI.

Wszystkie trzy prace zakwalifikowały się do II Finałowego Etapu. A ten już niedługo odbędzie się w Katowicach w siedzibie Towarzystwa Finansowego Silesia. 

Jeszcze raz Wam wszystkim gratulujemy. To było prawdziwe wyzwanie :)

ORGANIZACJA I PRZEBIEG KONKURSU

Zasady uczestnictwa

·         konkurs adresowany jest do pracowników Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia i ich rodzin, bez ograniczeń wiekowych.

·         warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie pracy plastycznej, fotograficznej lub animacji komputerowej, inspirowanej wskazanym tematem, dotąd niepublikowanej i nienagradzanej w innych konkursach,

·         prace plastyczne - wykonane dowolną techniką plastyczną, in.: rysunek, malarstwo, collage, grafika komputerowa, (format pracy w przedziale A4 do B1),

·         prace fotograficzne - format i wielkość wywołanych zdjęć maksymalnie B1,

·         animacje komputerowe - prace muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. avi, mpg, gif), czas trwania nie może przekroczyć 5 minut, prace należy przekazać w wersji elektronicznej (płyta CD lub DVD),

·         praca może być dziełem jednej osoby lub zespołu rodzinnego,

·         każdy autor lub zespół może złożyć od jednej do trzech prac,

·         organizator nie zwraca otrzymanych prac,

·         prace konkursowe powinny być opisane na odwrocie, a w przypadku animacji komputerowych na płytach CD/DVD: imię i nazwisko autora/autorów, wiek,

·         do każdej pracy autor załącza wypełniony formularz zgłoszenia (do pobrania poniżej), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w przypadku pracy zespołowej każdy z członków zespołu wypełnia osobny formularz zgłoszeniowy, zaznaczając w odpowiedniej rubryce, że zgłoszenie dotyczy pracy zespołowej,

·         w przypadku autorów niepełnoletnich formularz zgłoszeniowy podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

·         W konkursie NIE mogą brać udziału osoby zajmujące się w Spółce komunikacją, marketingiem, CSR-em, członkowie Zarządów Spółek oraz członkowie ich najbliższej rodziny (dzieci, współmałżonkowie, rodzice)

Etapy konkursu

·         konkurs ma charakter dwuetapowy,

·         I etap odbędzie się w każdej ze spółek Grupy Kapitałowej Towarzystwa Finansowego Silesia,

·         II etap finałowy odbędzie się w Muzeum Powstań w Świętochłowicach, wezmą w nim udział laureaci I, II i III miejsca z każdej ze spółek Grupy,

·         za organizację i przeprowadzenie I etapu konkursu odpowiedzialny jest Zarząd w każdej ze spółek Grupy,

·         za organizację II etapu konkursu odpowiedzialny jest Zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia.

Terminarz

·         prace należy dostarczyć bądź przesłać pocztą do dnia 31.10.2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) na adres biura Zarządu Spółki, w której pracuje autor lub członek jego rodziny z dopiskiem: Konkurs Plastyczny „Piękna Niepodległa”,

·         ogłoszenie wyników I etapu konkursu na stronie internetowej www.konkurs.tfsilesia.pl: 10 listopada 2018 r.

·         przekazanie prac laureatów I etapu przez komisje konkursowe ze spółek do Towarzystwa Finansowego Silesia do dnia 14 listopada 2018r.

·         wręczenie nagród laureatom konkursu w spółkach Grupy w terminie uzgodnionym w każdej ze spółek, o czym laureaci zostaną powiadomieni przez spółkę,

·         finał konkursu – rozstrzygnięcie II etapu i wręczenie nagród finalistom w Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach z udziałem laureatów z poszczególnych spółek Grupy Kapitałowej: 20 listopada 2018r.

Kryteria oceny prac

·         zgodność z wymaganiami konkursowymi,

·         lokalny aspekt, odwołanie do historii regionu,

·         pomysł na prezentację tematu, kreatywność,

·         technika wykonania i estetyka prac,

·         ogólne wrażenia artystyczne.

Laureatami konkursu w spółkach zostają autorzy, którzy zdobędą miejsca od I do III w I etapie konkursu, natomiast finalistami – autorzy, którzy zdobędą miejsca od I do III, wybrani spośród laureatów w II etapie konkursu.

Komisje konkursowe

·         w I etapie konkursu w każdej ze spółek Grupy Kapitałowej komisje konkursowe w składzie 5 osób powołują Zarządy tych spółek,

·         w II etapie konkursu – finałowym komisję powołuje Zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia, w skład komisji konkursowej wejdą:

·         Dyrektor IPN Katowice Andrzej Sznajder,

·         Prezes Towarzystwa Finansowego Silesia Jadwiga Dyktus,

·         Wiceprezes Towarzystwa Finansowego Silesia Monika Domańska,

·         Prezesi wszystkich Spółek biorących udział w konkursie.

·         Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu.

 

 

NAGRODY

 • Nagrodzone w konkursie zostaną trzy pierwsze miejsca w I etapie oraz  trzy pierwsze miejsca w II etapie. Za każde z tych miejsc zostaną przyznane nagrody rzeczowe.

 • W I etapie nagrody konkursowe określane są przez Zarządy Spółek Zależnych.

 • W II etapie nagrody konkursowe określane są przez zarząd Towarzystwa Finansowego Silesia :

  Pierwsze miejsca:  Notebooki marki Apple,

  Drugie miejsca: Tablety marki Apple,

  Trzecie miejsca: Smartfony.