Wezwanie do złożenia dokumentów akcji Spółki z dnia 15.09.2020 r.