Zrównoważone korzystanie ze środowiska naturalnego i troska o dobro lokalnej społeczności jest jednym z ważniejszych celów Victorii.

Wymagania środowiskowe  jakim podporządkowane są Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze oparte są na trzech głównych źródłach:

Victoria S.A. spełnia wymagania wynikające wprost z przepisów prawa w kwestii:

Odpowiedzialne działanie w oparciu o najwyższe standardy środowiska, bezpieczeństwa i jakości produktów oraz konsekwencja w realizowaniu zadań środowiskowych należą do priorytetowych zadań Spółki.

Projekty Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. na rzecz ochrony środowiska naturalnego to nie tylko efekt dostosowania Zakładów do regulacji prawnych Unii Europejskiej. To przede wszystkim własna inicjatywa dążenia do osiągnięcia maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. mając na uwadze zminimalizowanie ujemnego oddziaływania na środowisko naturalne konsekwentnie realizują zadania inwestycyjne i modernizacyjne.

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska na lata 2014 – 2020

Obiekt Zakres prac
Bateria nr VI Budowa baterii wraz z obiektami pomocniczymi
Blok energetyczny Budowa bloku wraz z obiektami pomocniczymi
Baterie nr I-V Remonty odtworzeniowe baterii I-V

Głównymi efektami ekologicznymi wprowadzenia nowej technologii chłodzenia i oczyszczania gazu są:

Już na etapie planowania procesów inwestycyjnych Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. wybierają technologie, które spełniają wymogi „Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) Wytyczne dla branży koksowniczej” oraz są przyjazne środowisku. Wdrażają ponadto najnowsze rozwiązania techniczne, utrzymują wysokie standardy procesów produkcyjnych dążąc do spełnienia restrykcyjnych norm obligujących do nieustannej poprawy we wszystkich obszarach swojej działalności.

Dla spełnienia wymagań środowiskowych na lata 2013- 2020 dla zakładów produkujących koks zostały określone w dyrektywie IED w sprawie emisji przemysłowych oraz decyzji Komisji Europejskiej ustanawiającej Konkluzje BAT dla produkcji żelaza i stali,  WZK ”Victoria” S.A. zaktualizowała Pozwolenie Zintegrowane wprowadzając zapisy dotyczące  działań wymaganych w/w dokumentami.