Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Odpowiedzialny biznes
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
Odpowiedzialny biznesDziałalność sponsoringowa
{$lib.pdffile.title}Do druku

Działalność sponsoringowa

 

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A są przedsiębiorstwem, którego celem jest wzrost wartości w wymiarze ekonomicznym i społecznym. W związku z tym przywiązywana jest szczególna waga do tworzenia właściwych relacji pomiędzy firmą a społecznością regionu, w której Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A funkcjonują.

Poprzez "sponsoring" rozumiemy działalność na rzecz podmiotów sponsorowanych, w zamian za wykonywanie czynności polegających na kreowaniu pozytywnego wizerunku marki "Victoria" S.A., popularyzacji znaków towarowych Spółki oraz zwiększania prestiżu podmiotu sponsorującego.

Podejmowane przez nas działania charytatywne i sponsorskie polegają na finansowym i rzeczowym wspieraniu regionalnych inicjatyw kulturalnych, społecznych, ekologicznych, oświatowych, sportowych, naukowych i ochrony zdrowia.

Działalność sponsorska podejmowana przez WZK "Victoria" S.A. jest elementem społecznej odpowiedzialności biznesu, którą Spółka ma wpisaną w swoją strategię zarządzania.

Działania sponsorskie "Victorii" S.A. nakierowane są przede wszystkim na:

 • wzrost wartości przedsiębiorstwa w wymiarze ekonomicznym i społecznym,
 • osiąganie równowagi między wartością ekonomiczną, interesem społecznym i dobrem środowiska naturalnego,
 • rozwój kapitału społecznego z myślą o przyszłych pokoleniach,
 • przeciwdziałanie i rozwiązywanie istotnych problemów występujących w bezpośrednim otoczeniu przedsiębiorstwa,
 • promowanie potencjału regionu bezpośrednio związanego z działalnością "Victorii" S.A.,
 • budowę relacji pomiędzy Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi „Victoria” S.A. i ważnymi dla jego przyszłości grupami interesariuszy na zasadach szacunku oraz wzajemnego zrozumienia potrzeb i oczekiwań,
 • upowszechnianie znajomości oraz promowanie jakości produktów "Victoria" S.A.

"Victoria" S.A. kreując kulturę opartą na zasadach społecznej odpowiedzialności i aspirując do wypracowania stabilnej marki buduje poważny wizerunek jako podstawę efektywnego tworzenia marki "Victoria" S.A.

Obszary sponsoringu:

 • sport – imprezy, drużyny lub indywidualni sportowcy;
 • kultura i sztuka- teatry, muzea, kina, imprezy, wystawy, festiwale, twórcy, artyści;
 • edukacja i oświata-wspieranie szkół, przedszkoli;
 • nauka-badania naukowe, konferencje, sympozja, książki i inne publikacje;
 • ekologia-ochrona przyrody i środowiska naturalnego;
 • ochrona zdrowia-szpitale, przychodnie, akcje związane z badaniami profilaktycznymi, edukacja w zakresie ochrony zdrowia;
 • sfera społeczna- lokalne inicjatywy niwelujące bariery społeczne, domy dziecka, domy opieki społecznej.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani sponsoringiem, prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku dostępnego poniżej oraz dostarczenie go wraz z pismem przewodnim do siedziby Spółki osobiście bądź listownie. Rozpatrywane będą jedynie wnioski z oryginalnymi pieczątkami i podpisami zainteresowanej strony. 

 

 

Klauzula informacyjna – sponsoring  

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

1.       Administratorem danych osobowych podanych na wniosku są Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Karkonoska 9, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056561, NIP 8860000191, REGON: 000025780.

2.       Mogą Państwo napisać do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres email: iod@wzkvictoria.pl lub zadzwonić pod numer 74 88 80 637 lub 74 88 80 616 dostępnego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 – 14:45.

3.       Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonywania działań związanych ze sponsoringiem, w szczególności:

a.       na podstawie mających zastosowanie wymagań prawnych nakładanych na Administratora - art. 6 ust. 1 lit. c RODO

b.       ze względu na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, polegający na obronie i dochodzeniu roszczeń - art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu windykacji należności, realizacji zajęć wierzytelności,

c.       ze względu na konieczność realizacji Umowy pomiędzy Sponsorowanym a Administratorem - art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu zawierania i realizacji Umowy, monitorowania zabezpieczeń.

4.       Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi w szczególności usługi związane z obsługą prawną, obsługą informatyczną, obsługą finansową, obsługą księgową.   

5.       Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

6.       Każda osoba wnioskująca ma:

a.       prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b.       prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

c.       prawo do przenoszenia danych,

d.       prawo wniesienia sprzeciwu;

7.       Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.       Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz przez okres dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

9.       Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku i wykonania umowy. Bez podania tych danych realizacja umowy nie będzie możliwa.

10.     Dane osobowe nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.