Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Odpowiedzialny biznes
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
Odpowiedzialny biznesDziałalność sponsoringowa
{$lib.pdffile.title}Do druku

Działalność sponsoringowa

 

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A są przedsiębiorstwem, którego celem jest wzrost wartości w wymiarze ekonomicznym i społecznym. W związku z tym przywiązywana jest szczególna waga do tworzenia właściwych relacji pomiędzy firmą a społecznością regionu, w której Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A funkcjonują.

Poprzez "sponsoring" rozumiemy działalność na rzecz podmiotów sponsorowanych, w zamian za wykonywanie czynności polegających na kreowaniu pozytywnego wizerunku marki "Victoria" S.A., popularyzacji znaków towarowych Spółki oraz zwiększania prestiżu podmiotu sponsorującego.

Podejmowane przez nas działania charytatywne i sponsorskie polegają na finansowym i rzeczowym wspieraniu regionalnych inicjatyw kulturalnych, społecznych, ekologicznych, oświatowych, sportowych, naukowych i ochrony zdrowia.

Działalność sponsorska podejmowana przez WZK "Victoria" S.A. jest elementem społecznej odpowiedzialności biznesu, którą Spółka ma wpisaną w swoją strategię zarządzania.

Działania sponsorskie "Victorii" S.A. nakierowane są przede wszystkim na:

 • wzrost wartości przedsiębiorstwa w wymiarze ekonomicznym i społecznym,
 • osiąganie równowagi między wartością ekonomiczną, interesem społecznym i dobrem środowiska naturalnego,
 • rozwój kapitału społecznego z myślą o przyszłych pokoleniach,
 • przeciwdziałanie i rozwiązywanie istotnych problemów występujących w bezpośrednim otoczeniu przedsiębiorstwa,
 • promowanie potencjału regionu bezpośrednio związanego z działalnością "Victorii" S.A.,
 • budowę relacji pomiędzy Wałbrzyskimi Zakładami Koksowniczymi „Victoria” S.A. i ważnymi dla jego przyszłości grupami interesariuszy na zasadach szacunku oraz wzajemnego zrozumienia potrzeb i oczekiwań,
 • upowszechnianie znajomości oraz promowanie jakości produktów "Victoria" S.A.

"Victoria" S.A. kreując kulturę opartą na zasadach społecznej odpowiedzialności i aspirując do wypracowania stabilnej marki buduje poważny wizerunek jako podstawę efektywnego tworzenia marki "Victoria" S.A.

Obszary sponsoringu:

 • sport – imprezy, drużyny lub indywidualni sportowcy;
 • kultura i sztuka- teatry, muzea, kina, imprezy, wystawy, festiwale, twórcy, artyści;
 • edukacja i oświata-wspieranie szkół, przedszkoli;
 • nauka-badania naukowe, konferencje, sympozja, książki i inne publikacje;
 • ekologia-ochrona przyrody i środowiska naturalnego;
 • ochrona zdrowia-szpitale, przychodnie, akcje związane z badaniami profilaktycznymi, edukacja w zakresie ochrony zdrowia;
 • sfera społeczna- lokalne inicjatywy niwelujące bariery społeczne, domy dziecka, domy opieki społecznej.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani sponsoringiem, prosimy o pobranie i wypełnienie wniosku dostępnego poniżej oraz dostarczenie go wraz z pismem przewodnim do siedziby Spółki osobiście bądź listownie. Rozpatrywane będą jedynie wnioski z oryginalnymi pieczątkami i podpisami zainteresowanej strony.