Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Odpowiedzialny biznes
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

Ekologia

Zrównoważone korzystanie ze środowiska naturalnego i troska o dobro lokalnej społeczności jest jednym z ważniejszych celów Victorii.

Wymagania środowiskowe  jakim podporządkowane są Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze oparte są na trzech głównych źródłach:

 • przepisy prawa (m.in. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, Ustawa o odpadach, Ustawa systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych lub innych substancji),
 • decyzjach administracyjnych (m.in. Pozwolenie Zintegrowane),
 • umowach cywilno-prawnych (m.in. umowy na odbiór odpadów)

Victoria S.A. spełnia wymagania wynikające wprost z przepisów prawa w kwestii:

 • obowiązku uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, pozwoleń, zezwoleń,
 • obowiązku ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska (m.in. w związku z emisja pyłów i gazów do powietrza),
 • obowiązku prowadzenia ewidencji rodzaju i wielkości korzystania ze środowiska,
 • obowiązku prowadzenia pomiarów emisji.

Odpowiedzialne działanie w oparciu o najwyższe standardy środowiska, bezpieczeństwa i jakości produktów oraz konsekwencja w realizowaniu zadań środowiskowych należą do priorytetowych zadań Spółki.

Projekty Wałbrzyskich Zakładów Koksowniczych „Victoria” S.A. na rzecz ochrony środowiska naturalnego to nie tylko efekt dostosowania Zakładów do regulacji prawnych Unii Europejskiej. To przede wszystkim własna inicjatywa dążenia do osiągnięcia maksymalnie możliwej neutralności ekologicznej.

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. mając na uwadze zminimalizowanie ujemnego oddziaływania na środowisko naturalne konsekwentnie realizują zadania inwestycyjne i modernizacyjne.

Inwestycje w zakresie ochrony środowiska na lata 2014 – 2020

Obiekt Zakres prac
Bateria nr VI Budowa baterii wraz z obiektami pomocniczymi
Blok energetyczny Budowa bloku wraz z obiektami pomocniczymi
Baterie nr I-V Remonty odtworzeniowe baterii I-V

Głównymi efektami ekologicznymi wprowadzenia nowej technologii chłodzenia i oczyszczania gazu są:

 • nowy układ chłodzenia i oczyszczania gazu to wielozadaniowy zespół chemiczny, w którym nie powstają odpady technologiczne.
 • likwidacja wysłużonych technicznie i technologicznie energochłonnych obiektów: chłodzenia wstępnego gazu i benzolowni-destylacji.
 • ochrona atmosfery: nowe instalacje nie będą emitować do powietrza żadnych substancji szkodliwych, dzięki pełnej hermetyzacji układu technologicznego. Wprowadzony został  system hermetyzacji odpowietrzeń aparatów -z automatycznie regulowanym odsysaniem par i substancji szkodliwych do rurociągu surowego gazu koksowniczego przed separatorem chłodnic wstępnych.
 • poprzez zastosowanie odpowiednio dobranych urządzeń technicznych i zabezpieczeń zapobiegających przenikaniu do środowiska hałasu, dopuszczalny poziom hałasu w środowisku jest utrzymany jak dotychczas na poziomie normatywnym.
 • instalacje chłodzenia i oczyszczania gazu nie wytwarzają szkodliwych oddziaływań fizycznych, takich jak: wibracje, promieniowanie jonizujące bądź elektromagnetyczne.
 • zastosowanie pomp z odpowiednimi uszczelnieniami – zapobiegnie emisji pompowanych cieczy technologicznych praktycznie w 100 %.
 • wprowadzenie automatyzacji, sterowania procesami i monitorowania poprzez odpowiednio zaprogramowane algorytmy i układy wykonawcze ograniczy do minimum ryzyko awarii technologicznych, a przez to możliwość skażenia środowiska.
 • dla zabezpieczenia gruntu przed skażeniem i zabezpieczenia wód podziemnych przed infiltracją zanieczyszczeń aparaty i urządzenia posadowione są na tacach z zabezpieczeniem chemoodpornym posiadających kontrolowane zamknięcia odpływów wód deszczowych. Ewentualne awaryjne przecieki technologiczne mediów procesowych zawracane są do obiegu technologicznego w instalacji.
 • zastosowane są zabezpieczenia ppoż. i BHP zgodnie z klasyfikacją pożarową i wybuchową instalacji.
 • zapewniony jest bezpieczny i wymagany przepisami sposób zagospodarowania i utylizacji odpadów na etapie budowy i modernizacji.

Już na etapie planowania procesów inwestycyjnych Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. wybierają technologie, które spełniają wymogi „Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) Wytyczne dla branży koksowniczej” oraz są przyjazne środowisku. Wdrażają ponadto najnowsze rozwiązania techniczne, utrzymują wysokie standardy procesów produkcyjnych dążąc do spełnienia restrykcyjnych norm obligujących do nieustannej poprawy we wszystkich obszarach swojej działalności.

Dla spełnienia wymagań środowiskowych na lata 2013- 2020 dla zakładów produkujących koks zostały określone w dyrektywie IED w sprawie emisji przemysłowych oraz decyzji Komisji Europejskiej ustanawiającej Konkluzje BAT dla produkcji żelaza i stali,  WZK ”Victoria” S.A. zaktualizowała Pozwolenie Zintegrowane wprowadzając zapisy dotyczące  działań wymaganych w/w dokumentami.