Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Odpowiedzialny biznes
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA

REACH

Produkcja koksu w zakładzie koksowniczym wiąże się z otrzymywaniem surowego gazu koksowniczego, który zawiera wiele niepożądanych zanieczyszczeń. Poddanie go procesowi kondensacji i oczyszczania prowadzi do wyodrębnienia z niego dodatkowych produktów koksowania węgla, smoły koksowniczej, benzolu surowego,  siarki oraz otrzymania w efekcie tych zabiegów oczyszczonego gazu koksowniczego. Obowiązkowi rejestracji wynikającego z zapisów Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowania ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów zmieniając dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylając rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jakrównież dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE podlegają:

  • Smoła koksownicza,
  • Benzol surowy,
  • Siarka

Zgodnie z wymaganiami  Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), z późniejszymi zmianami w  roku 2013 WZK ”Victoria” S.A. dokona pełnej rejestracji siarki. 

Gaz koksowniczy jako gaz technologiczny jest wyłączony z obowiązku rejestracji zgodnie z Załącznikiem V. 2 stycznia 2008 roku podpisana została „Deklaracja Współdziałania”, która stanowiła dokument inicjujący współpracę pięciu polskich producentów koksu w zakresie wdrożenia systemu REACH. Deklarację Współdziałania podpisały wymienione poniżej firmy:

  • Koksownia Przyjaźń Sp.z o.o., Dąbrowa Górnicza,
  • Kombinat Koksochemiczny „Zabrze” S.A., Zabrze,
  • Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Wałbrzych,
  • Koksownia Częstochowa Nowa Sp.z o.o., Częstochowa,
  • Carbo-Koks Sp.z o.o., Bytom


Fakt podpisania Deklaracji potwierdził chęć utworzenia Konsorcjum Producentów Koksu dla wspólnego przygotowania dokumentacji niezbędnej do rejestracji substancji produkowanych w zakładach koksowniczych, podlegających obowiązkowi rejestracji w systemie REACH. W 2008 roku prace Konsorcjum skupiły się na przygotowaniu dokumentów do rejestracji wstępnej, opracowaniu jednolitych dla całej branży Kart Charakterystyki produktów koksowni oraz na badaniach podstawowych właściwości fizykochemicznych lotnych produktów koksowania: gazu koksowniczego, smoły koksowniczej i benzolu surowego. Ponadto prace Konsorcjum obejmowały przygotowania do dalszych prac mających na celu przygotowania dokumentacji rejestracyjnej w systemie REACH.

W dniu 23.02.2009 r. podpisana została Umowa Konsorcjum, która sformalizowała ostatecznie powstanie „Konsorcjum Producentów Koksu”, którego członkami zostali sygnatariusze „Deklaracji Współdziałania”. Prace konsorcjum koordynowane są przez Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla z Zabrza.