Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Odpowiedzialny biznes
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
Odpowiedzialny biznesDziałalność charytatywna, darowizny
{$lib.pdffile.title}Do druku

Działalność charytatywna, darowizny

Wniosek o darowiznę

Darowizny będą realizowane w obszarach:
Sport – imprezy drużynowe, memoriały sportowe, zawody, drużyny, sportowcy,
Kultura i sztuka – teatry, filharmonie, muzea, kina, imprezy, wystawy, festiwale, twórcy, artyści, projekty historyczne,
Edukacja i oświata – uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki, towarzystwa, kluby,
Nauka – badania naukowe, konferencje, sympozja, publikacje,
Ekologia – ochrona przyrody i środowiska naturalnego,
Ochrona zdrowia – szpitale, przychodnie, hospicja, akcje związane z badaniami profilaktycznymi, edukacja w zakresie ochrony zdrowia,
Sfera społeczna – lokalne inicjatywy niwelujące bariery społeczne, domy dziecka, domy opieki społecznej, domy seniora.

Klauzula informacyjna – darowizna

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, niniejszym informujemy:

 1. Administratorem danych osobowych podanych na wniosku są Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Karkonoska 9, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056561, NIP 8860000191, REGON: 000025780.
 2. Mogą Państwo napisać do wyznaczonego przez nas Inspektora Ochrony Danych Osobowych na adres email: iod@wzkvictoria.pl lub zadzwonić pod numer 74 88 80 637 lub 74 88 80 616 dostępnego od poniedziałku do piątku w godzinach 6:45 – 14:45.
 3. Celem przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań dotyczących rozpatrzenia wniosku o darowiznę. W przypadku jego pozytywnego rozpatrzenia dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia oraz wykonania umowy darowizny na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej na podstawie nałożonego na Administratora obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Ponadto dane osobowe mogą być przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 4. W zakresie danych dotyczących stanu zdrowia, podstawą prawną przetwarzania jest wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników i współpracowników administratora. Odbiorcami danych osobowych, będą podmioty świadczące na rzecz administratora usługi, w szczególności usługi związane z obsługą prawną, obsługą administracyjną, związane bezpośrednio z przygotowywaną umową.  
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich (nie należących do Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz po zakończeniu umowy w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 8. Każda osoba wnioskująca ma:

a.       prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

b.       prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,

c.       prawo do przenoszenia danych,

d.       prawo wniesienia sprzeciwu;

 1. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody, każda osoba ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Każda osoba, która uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku i wykonania umowy. Bez podania tych danych realizacja umowy nie będzie możliwa.
 4. 12.   Dane osobowe nie będą nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.