Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Odpowiedzialny biznes
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
Odpowiedzialny biznesZakład Zwiększonego Ryzyka
{$lib.pdffile.title}Do druku

Zakład Zwiększonego Ryzyka

Zgodnie z art. 261a Ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2013r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami („Ustawa POŚ") Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. (WZK) będąc zakładem zakwalifikowanym jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zamieszcza poniżej informacje dotyczące przeciwdziałaniu awariom przemysłowym.

 

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

 

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

ul. Kosteckiego 9,
58-305 Wałbrzych

Telefon: +48/ 74 888 06 00 
Fax: +48/ 74 888 06 04
e-mail: 
zarzad@remove-this.wzkvictoria.pl

NIP: 886-000-01-91,
NIP UE: PL 8860000191
REGON: 000025780
KRS: 0000056561

Skład Zarządu:

 

Wojciech Maj – prezes zarządu;

Kamil Stoksik – członek zarządu do spraw operacyjnych.

 

 

2. Opis działalności zakładu:

 

Przedmiotem działania WZK jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji oraz sprzedaży koksu odlewniczego, głównie koksu odlewniczego KĘSY IS o granulacji +100.

 

3. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym:

 

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. zostały zaliczone do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej („ZZR") ze względu na rozpoczęcie użytkowania zbiorników magazynowych oleju napędowego, którego ilość w połączeniu z dotychczas występującymi na terenie Zakładu ilościami i rodzajami substancji niebezpiecznych spowodowało przekroczenie wartości progowej dla Zakładu Zwiększonego Ryzyka (ZZR), określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 138 2016.02.17)

 

WZK dokonała zgłoszenia zakładu w myśl art. 250 ust.1 Ustawy POŚ do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu delegatura w Wałbrzychu oraz przekazała tym organom Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym (PZA).

 

Powyższe dokumenty są stale uaktualniane a procedury w nich zawarte zostały wdrożone oraz są okresowo sprawdzane podczas szkoleń z udziałem pracowników zakładu i terenowych jednostek PSP.

 

Zgodnie z przyjętą polityką zakładu dotyczącą zapobiegania poważnym awariom przemysłowym kierownictwo WZK zobowiązało się do:

• zapobiegania poważnym awariom;
• dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa;
• spełniania wymagań przepisów prawnych i innych wymagań, dotyczących naszej firmy;
• ciągłego doskonalenia działań zmierzających do zapobiegania poważnym awariom;
• zapewnienia wszelkich środków niezbędnych do realizacji PZA;
• podnoszenia kwalifikacji i szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania poważnym awariom.

 

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych ("ZZR"):

 

Lp.

Nazwa substancji

Kwalifikacja substancji - kategorie

1

Benzol koksowniczy

Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 2 H225

Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 H304

Działanie drażniące na skórę, kategoria 2 H315

Działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1B H340

Rakotwórczość, kategoria 1A H350

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 2 H361

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie narkotyczne H336

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 1 H372

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 H411

2

Olej płuczkowy

Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 H304

Działanie drażniące na skórę, kategoria 2 H315

Może powodować reakcję alergiczną skóry, kategoria 2 H315

Działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319

Podejrzewa się że powoduje wady genetyczne, kategoria 2 H341

Rakotwórczość, kategoria 1A H350

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie, kategoria 2 H373

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 H411

3

Smoła koksownicza

Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 H317

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1B H340

Rakotwórczość, kategoria 1A H350

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1B H360

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3 H412

4

Gaz koksowniczy

Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym),

kategoria 3 H331

Rakotwórczość, kategoria 1A H350

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A H360

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie

powtarzane, kategoria 1 H372

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego –

zagrożenie ostre, kategoria 1 H400

5

Olej napędowy

Działa szkodliwie w następstwie wdychania, kategoria 4  H332

Działanie drażniące na skórę, kategoria 2 H315

Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 H304

Podejrzewa się że powoduje raka, kategoria 2 H351

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie, kategoria 2 H373

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 H411

6

Olej opałowy

Działanie drażniące na skórę, kategoria 2 H315

Działa szkodliwie w następstwie wdychania, kategoria 4  H332

Rakotwórczość, kategoria 1B H350

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 H411

 

 

 

5. Sposoby ostrzegania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

 

Sposób alarmowania o awarii w WZK:

 

Pracownik, który zauważył awarię, natychmiast w miarę swoich możliwości, ocenia stopień zagrożenia, powiadamiając jednocześnie w jakikolwiek dostępny sposób:
  • znajdujących się w pobliżu współpracowników,

  • przełożonego/mistrza oddziału lub osobę go zastępującą.

 

Alarm o zagrożeniu pożarowym lub innym zagrożeniu miejscowym ogłasza się przy pomocy:

• lokalnych syren alarmowych - uruchamianych automatycznie przez systemy detekcji gazu lub pożaru;

• ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP);

• telefonów;

• radiotelefonów;

• posłańców;

• innych sposobów (np. głośne wołanie).

 

Mistrz natychmiast po otrzymaniu wiadomości o awarii rozpoczyna organizowanie działań interwencyjnych, ocenia rozmiary niebezpieczeństwa i powiadamia:

· Zakładową Służbę Ratowniczą;

• Kierownika Zmiany;

• Państwową Straż Pożarną;

• Prezesa Zarządu WZK.

 

Prezes podejmuje decyzję o zasięgu akcji usuwania awarii i o ile to konieczne nawiązuje osobiście lub poprzez wyznaczonego przedstawiciela kontakt z wszelkimi organami i instytucjami spoza WZK.

 

Telefony alarmowe:

    Zakładowa Służba Ratownicza: (74) 888 0 666

    Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112

 

 

6. Sposoby powiadamiania i alarmowania mieszkańców na wypadek wystąpienia zagrożenia :

 

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. (poz. 96)

RODZAJE ALARMÓW, SYGNAŁY ALARMOWE

Lp.

Rodzaj alarmu

Sposób ogłoszenia alarmów

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

wizualny sygnał alarmowy

1

Ogłoszenie alarmu

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

.............. dla ..............

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej

2

Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm

(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.)

.............. dla ..............

 

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE

Lp.

Rodzaj komunikatu

Sposób ogłoszenia komunikatu

Sposób odwołania komunikatu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

akustyczny system alarmowy

środki masowego przekazu

1

Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie .............. około godz. .............. min. .............. może nastąpić skażenie ..............

(podać rodzaj skażenia)

w kierunku ..............

(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ..............

(podać rodzaj skażenia)

dla ..............

2

Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami

 

Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ..............

(podać rodzaj zakażenia)

dla ..............

3

Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ..............

(podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ..............

(podać rodzaj klęski)

dla ..............

 

 

7. Postępowanie ludności po ogłoszeniu sygnałów alarmowych

alarm powietrzny

 

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki. Osoby znajdujące się w domu powinny:

·         ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności‚ indywidualne środki ochrony przed skażeniami, środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.

·         wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu,

·         zamknąć okna i zabezpieczyć mieszkanie,

·         zawiadomić o alarmie sąsiadów,

·         udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.

 

Osoby znajdujące się w miejscu publicznym powinny:

·         udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,

·         pomagać słabszym, chorym  i ułomnym,

·         podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

 

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzymać je i zaparkować tak aby nie blokowały  ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Kierowca i pasażerowie powinni  udać się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkolwiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

 

ALARM O SKAŻENIACH

 

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

·         nie zbliżać się do rejonu awarii,

·         zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.

 

Przebywając na terenie otwartym należy:

·         zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),

·         opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

·         udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

 

Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem  skażenia  nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

·         włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń‚

·         pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,

·         osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,

·         do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien innych otworów wentylacyjnych,

·         powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,

·         wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić ogień w piecu,

·         do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.

 

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

 

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

 

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami należy:

·         sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,

·         sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,

·         sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,

·         jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),

·         przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

 

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

 

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami należy:

·         postępować zgodnie z poleceniami i zaleceniami Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

·         wykonywać inne polecenia organów obrony cywilnej.

 

 

 

 

UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

 

Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska

należy:

·         zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,

·         nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

 

Przebywając na terenie otwartym należy opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające. Przebywając w pomieszczeniach:  należy włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

 

ODWOŁANIE ALARMU

 

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:

·         opuścić schron (ukrycie),

·         w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,

·         przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przypadku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozostałego mienia,

·         przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,

·         przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio zabiegi i poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,

·         stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,

·         w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej, ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

 

 

Komunikaty mogą być również przekazane za pomocą systemów                        teleinformacyjnych
portale internetowe

radiofonia

 RDS (Radio Data System)

telewizja

telegazeta

telefonia cyfrowa

SMS (Short Message Service)

 

8.           Wykaz telefonów alarmowych oraz adresów i telefonów wojewódzkich, powiatowych i gminnych organów i służb odpowiedzialnych za podjęcie działań operacyjno –  ratowniczych

  Telefony alarmowe:

numer alarmowy

112

pogotowie energetyczne

991     

pogotowie ratunkowe   

999

pogotowie wodociągowe     

994

  

straż pożarna                           

998

pogotowie gazowe

992

policja                       

997

 

 

 

 

1.

Wojewódzkie Centrum Zarządzenia Kryzysowego

Pl. Powstańców Warszawy 1

50-951 Wrocław

Godziny pracy: całodobowo
Kontakt

czkw@duw.pl 
tel.:  71 340 62 05
faks: 71 340 65 95

2.

Powiatowe Centrum Zarządzania

Kryzysowego

w Wałbrzychu

ul. Aleja Wyzwolenia 24, 58-300 Wałbrzych

tel. 74 842 44 44, 74 846 06 11, 606 142 717, fax: 74 84 60 512

3.

Urząd Miejski w Wałbrzychu

Pl. Magisterski 1

58-300 Wałbrzych

tel. 074/ 66 55 280; 66 55 101

fax 074/ 66 55 278

4.

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu

ul. Borowska 138, 50-552 Wrocław

Stanowisko Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP we Wrocławiu

tel.: 71 36 82 236; 47 87 10 236;

71 36 82 237; 47 87 10 237

fax: 71 36 82 244

e-mail: kw@kwpsp.wroc.pl

5.

Komenda Miejska

Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu

ul. Ogrodowa 20

58-306 Wałbrzych

tel. 074/ 887 72 00; fax 74 842 31 37

E-mail: sekretariat@straz.walbrzych.pl

 

 

 Lokalne Media

Częstotliwość FM

Radio ESKA Wrocław

104,9 

RFM FM Wałbrzych

102,9

Plus Legnica /Wałbrzych

93,1

TOK FM

95,8

Wrocław – Wałbrzych

95,5

Zet – Wałbrzych

97,2

PR1 Wrocław

87,7

PR2  Jelenia Góra

92,5

PR3 Wałbrzych

99,8

 

 

9.  Inne  informacje ważne dla bezpieczeństwa mieszkańców

 

Dostęp do informacji podczas jakiegokolwiek zagrożenia jest bardzo istotny, a szczególnie gdy zachodzi konieczność ewakuacji. Stacje radiowe i telewizyjne zapewniają szybką i ogólnodostępną  informację.

Władze lokalne mogą wezwać do ewakuacji z obszarów szczególnego ryzyka

 • Jeśli jest jeszcze czas, skontaktuj się z rodziną i przekaż im informację gdzie się udajesz i kiedy spodziewasz się przybycia,
 • Odetnij dopływ wody i elektryczności, pozostaw jednak gaz dopóki władze lokalne nie zdecydują inaczej. Tylko wyspecjalizowany uprawniona osoba może ponownie włączyć dopływ gazu,
 • Jeśli musisz szybko zdecydować co zabrać ze sobą, zbierz:
  • ważne dokumenty, środki medyczne, niezbędne leki,
  • latarkę, , radioodbiornik na baterie, baterie, zestaw pierwszej pomocy, wodę butelkowaną,
  • odzież na zmianę, , materac, niedużą poduszę,  śpiwór dla każdego członka rodziny, a także klucze od domu i samochodu,
 • Jeśli zamierzasz jechać samochodem w chwili wystąpienia zagrożenia, zapoznaj się z różnymi trasami wyjazdu z obszaru zagrożonego, główne drogi mogą być nieprzejezdne,
 • Słuchaj radia, lokalne stacje będą przekazywały informacje na temat ruchu drogowego,
 • W samochodzie przechowuj zimowy zestaw ratunkowy:
  • Koce, latarkę, łopatę, przewody rozruchowe, sól lub popiół do posypywania nawierzchni, lokalne mapy drogowe,
  • Zapasy żywności w formie suchego prowiantu i wody na trzy dni

 

  • Wysokokaloryczne pożywienie: suszone owoce, rodzynki, ziarna sezamu, płatki zbożowe, orzechy, mód, czekoladę, puszki z sokami (otwieracz, nóż),

Pamiętaj o zabraniu telefonu komórkowego i ładowarki.

Nawet w przypadku nie opłaconych usług skontaktujesz się z numerem alarmowym 112.