Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
BIP | 

Odpowiedzialny biznes
Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” SA
Odpowiedzialny biznesZakład Zwiększonego Ryzyka
{$lib.pdffile.title}Do druku

Zakład Zwiększonego Ryzyka

Zgodnie z art. 261a Ustawy Prawo ochrony środowiska Dz.U. z 2013r. poz. 1232
z późniejszymi zmianami („Ustawa POŚ") Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. (WZK) będąc zakładem zakwalifikowanym jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zamieszcza poniżej informacje dotyczące przeciwdziałaniu awariom przemysłowym.

 

1. Oznaczenie prowadzącego zakład:

 

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

ul. Karkonoska 9,
58-305 Wałbrzych

Telefon: +48/ 74 888 06 00 
Fax: +48/ 74 888 06 04
e-mail: zarzad@remove-this.wzkvictoria.pl

NIP: 886-000-01-91,
NIP UE: PL 8860000191
REGON: 000025780
KRS: 0000056561

Skład Zarządu:

 

Wojciech Maj - Prezes Zarządu

Kamil Stoksik – Członek Zarządu

 

 

2. Opis działalności zakładu:

 

Przedmiotem działania WZK jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie produkcji oraz sprzedaży koksu odlewniczego, głównie koksu odlewniczego KĘSY IS o granulacji +100.

 

3. Przeciwdziałanie awariom przemysłowym:

 

Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A. zostały zaliczone do zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej („ZZR") na bazie wyliczeń i analiz dokonanych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 29 stycznia 2016r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej".

 

WZK dokonała zgłoszenia zakładu w myśl art. 250 ust.1 Ustawy POŚ do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu i do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu delegatura w Wałbrzychu oraz przekazała tym organom Program Zapobiegania Awariom.

 

Powyższe dokumenty są stale uaktualniane a procedury w nich zawarte zostały wdrożone oraz są okresowo sprawdzane podczas szkoleń z udziałem pracowników zakładu i terenowych jednostek PSP.

 

Zgodnie z przyjętą polityką zakładu dotyczącą zapobiegania poważnym awariom przemysłowym kierownictwo WZK zobowiązało się do:

•zapobiegania poważnym awariom;
•dążenia do poprawy stanu bezpieczeństwa;
•spełniania wymagań przepisów prawnych i innych wymagań, dotyczących naszej firmy;
•ciągłego doskonalenia działań zmierzających do zapobiegania poważnym awariom;
•zapewnienia wszelkich środków niezbędnych do realizacji Programu Zapobiegania Awariom;
• podnoszenia kwalifikacji i szkolenia pracowników w zakresie zapobiegania poważnym awariom.

 

4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowych ("ZZR"):

 

Lp.

Nazwa substancji

Kwalifikacja substancji

1

Benzol koksowniczy

Substancje ciekłe łatwopalne, kategoria 2 H225

Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 H304

Działanie drażniące na skórę, kategoria 2 H315

Działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1B H340

Rakotwórczość, kategoria 1A H350

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 2 H361

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie jednorazowe, kategoria 3, działanie narkotyczne H336

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie powtarzane, kategoria 1 H372

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 H411

2

Olej płuczkowy

Zagrożenie spowodowane aspiracją, kategoria 1 H304

Działanie drażniące na skórę, kategoria 2 H315

Może powodować reakcję alergiczną skóry, kategoria 2 H315

Działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319

Podejrzewa się że powoduje wady genetyczne, kategoria 2 H341

Rakotwórczość, kategoria 1A H350

Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie, kategoria 2 H373

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 H411

3

Smoła koksownicza

Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 H317

Działanie mutagenne na komórki rozrodcze, kategoria 1B H340

Rakotwórczość, kategoria 1A H350

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1B H360

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 3 H412

4

Gaz koksowniczy

Toksyczność ostra (po narażeniu inhalacyjnym),

kategoria 3 H331

Rakotwórczość, kategoria 1A H350

Działanie szkodliwe na rozrodczość, kategoria 1A H360

Działanie toksyczne na narządy docelowe – narażenie

powtarzane, kategoria 1 H372

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego –

zagrożenie ostre, kategoria 1 H400

5

Olej opałowy

Działanie drażniące na skórę, kategoria 2 H315

Działa szkodliwie w następstwie wdychania, kategoria 4 H332

Rakotwórczość, kategoria 1B H350

Stwarzające zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe, kategoria 2 H411

 

Inne znaczące substancje występujące WZK „Victoria” S.A.:

 

Lp.

Nazwa substancji

Kwalifikacja substancji

1

Siarka

płynna

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2, H315

2

Wodorotlenek sodowy

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, kategoria1A , H314

Powoduje poważne uszkodzenia oczu, kategoria 1, H318

3

Kwas

fosforowy

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, kategoria1B , H314

Powoduje korozję metali, kategoria 1, H290

4

Siarczan

(VI) żelaza (III)

– PIX 113

Działa szkodliwie po połknięciu, kategoria 4 H302

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2, H315

Poważne uszkodzenia oczu, kategoria 1, H318

 

5

Chlorek żelaza (II) – PIX 100

Działanie żrące/drażniące na skórę, kategoria 2, H315

Działanie drażniące na oczy, kategoria 2 H319

Działa szkodliwie po połknięciu, kategoria 4 H302

6

Hypersperse MDC772

Powoduje poważne uszkodzenia oczu H314

 

7

Ferrocid

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu, H314

Poważne uszkodzenia oczu, kategoria 1, H318

Może wywołać reakcję alergiczną skóry, H317

Stwarza zagrożenie dla środowiska wodnego – zagrożenie przewlekłe kat3. H412

 

 

5. Sposoby ostrzegania w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej:

 

Sposób alarmowania o awarii w WZK:

 

Pracownik, który zauważył awarię, natychmiast w miarę swoich możliwości, ocenia stopień zagrożenia, powiadamiając jednocześnie w jakikolwiek dostępny sposób:
  • znajdujących się w pobliżu współpracowników,

  • przełożonego/mistrza oddziału lub osobę go zastępującą.

 

Alarm o zagrożeniu pożarowym lub innym zagrożeniu miejscowym ogłasza się przy pomocy:

• lokalnych syren alarmowych - uruchamianych automatycznie przez systemy detekcji gazu lub pożaru;

• ręcznych ostrzegaczy pożarowych (ROP);

• telefonów;

• radiotelefonów;

• posłańców;

• innych sposobów (np. głośne wołanie).

 

Mistrz natychmiast po otrzymaniu wiadomości o awarii rozpoczyna organizowanie działań interwencyjnych, ocenia rozmiary niebezpieczeństwa i powiadamia:

· Zakładową Służbę Ratowniczą;

• Kierownika Zmiany;

• Państwową Straż Pożarną;

• Prezesa Zarządu WZK.

 

Prezes podejmuje decyzję o zasięgu akcji usuwania awarii i o ile to konieczne nawiązuje osobiście lub poprzez wyznaczonego przedstawiciela kontakt z wszelkimi organami i instytucjami spoza WZK.

 

Telefony alarmowe:


    Zakładowa Służba Ratownicza: (74) 888 0 666

    Centrum Powiadamiania Ratunkowego: 112

    Straż Pożarna: 998

    Pogotowie Ratunkowe: 999

    Policja: 997